Liturgică I

Scopul cursului din primul semestru este de a clarifica ideile și problemele istoriei și teoriei liturghiei. Studentul va cerceta viaţa primei comunităţi creștine, liturghia lor, va cunoaște liturghiile celorlalți denominații, va înțelege noutatea formei şi învățăturii reformate privind formele liturgice prealabile, precum și să însușească fiecare formă a liturghiei reformate pentru a fi capabil să conducă slujba bisericească oriunde în biserica reformată.

Competențe

Competențe specifice

Studentul însușește comportamentul și ținuta adecvată pentru fiecare situație a slujbelor bisericești. Va fi capabil sa discerne diferitele formele de slujbe bisericești. Prin cunoștințele sale de istoria liturghiei, studentul va fi în stare să vadă liturghia bisericească de azi în perspectiva tradiției bisericii. Studentul va putea să facă distincții între liturghiile celorlalte biserici creștine, precum și a elementelor liturgice în aceste biserici. Studentul va putea organiza o slujbă și să conducă fiecare liturghie din biserica reformată. Studentul va fi capabil să formuleze decizii corecte privind viaţa liturgică a enoriașilor.

Competențe generale

Se va dezvolta simțul de organizare și de conducere a studentului, se va adânci competența de analiză și sinteză.

Structura cursului

 1. Introducere în Liturgică

  Bibliografie:

  • Kozma Zsolt: Liturgika, 5-6 (2)
  • Hafenscher Károly: Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben, 15-48 (34)
 2. Istoria liturghiei - antichitate

  Bibliografie:

  • Kozma Zsolt: Liturgika, 15-18 (4)
  • Hafenscher Károly: Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben, 139-166 (28)
 3. Istoria liturghiei - epoca medievală şi modernă

  Bibliografie:

  • Kozma Zsolt: Liturgika, 19-27 (9)
  • Hafenscher Károly: Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben, 166-200 (35)
 4. Istoria liturghiei contemporane

  Bibliografie:

  • Kozma Zsolt: Liturgika, 28-32 (5)
  • Hafenscher Károly: Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben, 200-205 (6) 225-235 (11)
 5. Prezentarea liturghiei moderne I

  Bibliografie:

  • Kozma Zsolt: Liturgika, 33-38 (6)
 6. Prezentarea liturghiei moderne II

  Bibliografie:

  • Kozma Zsolt: Liturgika, 40-59 (20)
 7. Condițiile externe a liturghiei I

  Bibliografie:

  • Kozma Zsolt: Liturgika, 60-62 (3)
 8. Conditiile externe a liturghiei II

  Bibliografie:

  • Kozma Zsolt: Liturgika, 38-40 (3)
 9. Conceptia liturghierului despre liturghie I

  Bibliografie:

  • Hafenscher Károly: Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben, 413-424 (12)
 10. Formele slujbelor cu predică

  Bibliografie:

  • Kozma Zsolt: Liturgika, 64-65 (2)
 11. Forme de slujbă II - Liturghiile sacramentelor

  Bibliografie:

  • Kozma Zsolt: Liturgika, 65-70 (6)
  • Hafenscher Károly: Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben, 443-458 (16) 489-538 (50)
 12. Forme de slujbă III - Liturghiile evenimentelor vieţii

  Bibliografie:

  • Kozma Zsolt: Liturgika, 70-74 (5)
  • Hafenscher Károly: Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben, 459-481 (23)
 13. Forme de slujbă IV - Liturghiile evenimentelor speciale

  Bibliografie:

  • Kozma Zsolt: Liturgika, 74-75 (2)
  • Hafenscher Károly: Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben, 481-488 (8)
 14. Recapitulare I

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 2 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 28 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 56 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 7 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 75 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 103 ore/semestru.

Examinare

Studenții în date prestabilite vor scrie teste din cele învățate, vor scrie notițe despre cărți oferite de profesor, și vor prezenta ca lucrare de seminar o listă de texte adecvate pentru sărbătorile bisericești şi o listă cu toate formele liturgicale folosite îndelungul unei sărbători.