Introducere în Vechiul Testament I

Subiectul oferă o introducere din perspectiva istoriei literaturii, istoriei textelor şi a canonului, precum şi o introducere teologică în cărţile Vechiului Testament. Cursurile şi testele au drept scop tratarea amănunţită a conţinutului cărţilor şi dobândirea cunoştinţelor biblice.

Competențe

Competențe specifice

Utilizarea terminologiei de bază referitoare la Biblie, pe parcursul analizei structurale şi de conţinut a unor cărţi din Vechiul Testament; aplicarea unui fond socio-cultural şi religios în descrierea originii Vechiului Testament, precum şi descrierea evoluţiei textului şi a principalelor subiecte; sinteza particularităţilor cărţilor Vechiului Testament.

Competențe generale

Formarea unei culturi teologice pentru viitorii preoţi ai bisericii; capacitatea de a aplica cunoştinţele biblice în diferite domenii ale muncii pastorală.

Structura cursului

 1. Condițiile istorice ale Vechiului Testament; istoria originii, a canonului și a textului

  Bibliografie:

  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 15-18 (4) 31-37 (7)
  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 11-25 (15)
  • Boman, Thorleif: A héber és a görög gondolkodásmód egybevetése
  • Kodolányi János: Az égő csipkebokor
 2. Pentateuhul: părţi, istoria cercetării, surse

  Bibliografie:

  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 217-242 (26)
  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 89-91 (3)
 3. Geneza şi povestirile cuprinse în aceasta

  Bibliografie:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 133-154 (22)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 58-67 (10)
 4. Exodul şi povestirile cuprinse în acesta

  Bibliografie:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 155-187 (33)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 68-80 (13)
 5. Leviticul şi Numerii

  Bibliografie:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 188-194 (7)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 81-89 (9)
 6. Deuteronomul: şcoala şi opera istorică deuteronomică

  Bibliografie:

  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 297-315 (19)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 90-97 (8)
 7. Canaanul: istorie şi simbolism; imagini legate de întemeiere în Iosua, Judecători şi Rut

  Bibliografie:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 195-226 (32)
 8. Înfiinţarea monarhiei: Cărţile regilor (1-4); conceptul de teocraţie, (re)organizarea vieţii religioase

  Bibliografie:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 227-229 (3) 240-244 (5)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 324-345 (22)
 9. Istoria monarhiei: marii regi (regatul reunit), evenimente politice şi profetice

  Bibliografie:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 229-239 (11)
 10. Istoria monarhiei: regii ţării rupte în două; evenimente politice şi profetice

  Bibliografie:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 292-300 (9)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 352-363 (12)
 11. O metodă alternativă de a scrie istorie: Cronicile

  Bibliografie:

  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 538-543 (6)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 157-171 (15)
 12. Captivitatea. Ezra, Neemia. Reorganizarea Israelului

  Bibliografie:

  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 544-551 (8)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 172-190 (19)
 13. Cărţile celor „cinci suluri”: Rut, Estera

  Bibliografie:

  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 566-567 (2) 603-607 (5)
 14. Recapitulare

  Bibliografie:

  • Birch, Bruce C., Brueggemann, Walter, Fretheim, Terence E., Petersen, David L.: A Theological Introduction to the Old Testament
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe
  • Gottwald, Norman K.: The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction
  • Mann, Thomas: József és Testvérei

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 30 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 20 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 52 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 80 ore/semestru.

Examinare

Examenul oral la sfârşitul semestrului (65%), teste în scris (35%). Condiţia prezentării la examen este participarea la cursuri (în proporţie de cel puţin 50%), obţinerea unei note de trecere la testele scrise şi reuşita testului de intrare care precede examenul oral.

Bibliografie

Carte

Colecție de studii