Felvételi alapképzésre - Református szakirány

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 4 éves teológiai alapképzésének I. évére sikeres felvétel után lehet beiratkozni. A felvétel versenyvizsga alapján történik. (Az alapképzésre 2 éves magiszteri tanulmány épül.) Felvételire jelentkezhetnek a Protestáns Teológiai Intézetet fenntartó református egyház megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal, a lakhelyük szerint illetékes egyházközség presbitériumának ajánlásával rendelkeznek, és részt vettek a Teológiai Intézet által rendezett előfelvételi táborban. A felvételi idejére a Protestáns Teológiai Intézet bentlakást és étkezési lehetőséget biztosít a jelöltek számára. A bentlakás és étkezés díját a beiratkozás előtt közöljük.

A felvételi vizsgára való jelentkezés előfeltétele az egyházközség presbitériumától igényelt ajánlás. Az ajánlóleveleket hivatali úton kell megküldeni az illetékes egyházkerület Püspöki Hivatalának, megerősítés és továbbterjesztés végett. A püspöki hivatalok által láttamozott ajánlólevelek hivatalos úton érkeznek a Teológiai Intézetbe az előfelvételi tábor előtt. Az ajánlólevelet a mellékelt kérdőív alapján kell elkészíttetni. Az érettségi diplomával rendelkező külföldi állampolgároknak saját egyházuk és az alábbi két egyházkerület egyikének ajánlásával kell rendelkezniük. Püspöki hivatalaik címe:

(a) Erdélyi Református Egyházkerület: str. I. C. Brătianu, nr. 51, 400079 Cluj-Napoca,Tel. 0264/592453
(b) Királyhágómelléki Református Egyházkerület: str. Calvin, nr. 1, 410210 Oradea, Tel. 0259/432837

A felvételi vizsgára való beiratkozás helye és címe:

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Rektori Hivatal
Piaţa Avram Iancu (Bocskai tér) nr. 13.
400124 Kolozsvár

A beiratkozáskor a jelentkezők személyesen benyújtott iratcsomójának a következőket kell tartalmaznia:

 1. születési bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolata;
 2. keresztelési és konfirmációi bizonyítvány a lakhely szerinti lelkipásztori hivataltól; áttért jelentkezők esetében az ajánlást külön is meg kell indokolni;
 3. eredeti érettségi oklevél és az iskola által hitelesített tanulmányi anyakönyvi kivonat másolata (foaie matricola);
 4. kézírásos önéletrajz (1 példány);
 5. négy darab 3 x 4-es méretű fénykép (hátsó oldalán a jelentkező nevével és a személyazonossági igazolvány számával);
 6. a beiratkozási díj befizetését igazoló nyugta;
 7. orvosi bizonyítvány (tartalmaznia kell a vérvizsga, tüdőszűrés eredményét, vagy a családorvos igazolását arról, hogy jelentkező nem szenved fertőző betegségben és nincs környezetében TBC fertőzött, valamint azt is, hogy a jelöltnek nincsenek hallási zavarai, beszédhibája, nem szenved ideg- vagy elmebetegségben és nincsenek olyan fogyatékosságai, amelyek alkalmatlanná tennék a lelkipásztori szolgálatra).
 8. Az 1-7. pontoknál jelölt iratokat füles irattartóban kérjük benyújtani a Rektori Hivatalba beiratkozáskor.

  A felvételi vizsga kritériumai

  (A) Mindkét kerületbeli jelölteknek részvétel az előfelvételi táborban, és az ennek keretében megszervezett felvételi interjún.
  (B) Vizsga irodalmi és egyházi tárgyakból:

  1. Szóbeli vizsga Ó- és újszövetségi bibliaismeretből. A felvételi anyaga megegyezik a líceumok bibliaismereti tananyagával. A témaköröket mellékeljük. A tételek tanulásánál a minél részletesebb tartalmi ismertetésre kell összpontosítani. Nincs szükség a szövegek értelmezésére. A vizsgatételek elsajátításánál az 1908-as Revideált Károli Gáspár féle fordítás vagy a Magyar Bibliatársulat által 1990-ben kiadott fordítás egyaránt használható. Azok a felvételizők, akik a líceumi tanulmányok utolsó két évében I.-III. helyezést értek el országos egyéni bibliaismereti tantárgyolimpiászon, a vizsga letétele nélkül a maximális pontszámot kapják.
  2. Szóbeli vizsga a Heidelbergi Kátéból. A vizsga anyaga a Heidelbergi Káté (Tavaszy Sándor féle fordítás). Fontos szem előtt tartani azt, hogy minden vizsgatételen öt kátékérdés szerepel, amelyek mindegyikét ismerni kell az átmenő jegy megszerzése érdekében.
  3. Egyházi énekvizsga a használatban levő Református Énekeskönyvből (40 ének). Az kijelölt énekek első versét lehetőleg kell ismerni és énekelve előadni. A tételsoron megjelenő négy ének mindegyikét ismerni kell az átmenő jegy megszerzése érdekében.
  4. Írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból. A magyar írásbeli vizsga két pontot tartalmaz. Az első pont alatt egy olyan szövegértelmezési tétel áll, mint amelyet a magyar érettségire vonatkozó tételmodell bemutat a Tanügyminisztérium honlapján (lásd ezt a linket). A második pont alatt pedig egy olyan tétel szerepel, amelyet ezen a linken mellékelt tételsorból jelölünk ki. Azok a felvételizők, akik a líceumi tanulmányok utolsó két évében országos I.-III. helyezést értek el magyar irodalmi tantárgyversenyeken (beleértve az ún. Alternatív Irodalmi Versenyt is), a Győri Szép magyar beszéd verseny Kazinczy díjazottjai, a Sátoraljaújhelyi Édes anyanyelvünk díjazottjai és az Aranka György Nyelv- és Beszédművelő verseny I. díjasai a vizsga letétele nélkül a maximális pontszámot kapják.
  5. Szóbeli vizsga idegen nyelvből. Azok a jelentkezők, akik nem angolból, németből vagy francia nyelvből szereztek érettségi jegyet a folyó év érettségi idegen nyelvi anyagából tesznek vizsgát. Továbbá olyan korábban érettségizett felvételizők, akiknek nincsen érettségi jegyük idegen nyelvből, szintén az utolsó érettségi idegen nyelvi anyagából tesznek vizsgát (angol, német vagy francia nyelvből).

  A felsorolt próbák, a (4) és (5) pontok kivételével, azokra a jelentkezőkre is érvényesek, akik teológiai tanulmányaikat második egyetemként óhajtják végezni.
  A felvétel az általános osztályzatok sorrendjében történik, a fenntartó kerületek által megállapított helyek számának függvényében.

  A vizsgák eredményeinek általánosa a következőképpen áll össze: magyar jegy 40%, szentírásismeret 30%, hitvallás 15%, ének 15%. A jelölteknek minden vizsgán legalább 5-ös érdemjegyet kell elérniük. A sikeres felvételhez legalább 7-es általánost kell elérni.

  Mellékletek

  Kérdőív református felvételire jelentkezők számára, a presbitériumok általi ajánláshoz

  Aktuális tételsor (2016)