Hermeneutică biblică

În cadrul cursului de Hermeneutică biblică vom observa istoria hermeneuticii, oferind o atenție specială acelor constatări care încă au o relevanță în ziua de azi în procesul interpretării textului și în procesul de predică. În cadrul acestui curs, în mod independent de o anumită eră sau filozof, vom prezenta nu doar acele reguli și metode care ajută înțelegerea, dar în principal acele considerente principiale care au marcat o eră (teorii filozofice sau literare) și care au contribuit într-o manieră decisivă la extragerea sensului anumitor aspecte.

Competențe

Competențe specifice

Studentul exersează lecturarea unor scrieri filozofico-conceptuale dificile, învață cele mai importante expresii hermeneutice, folosește în mod corect conceptele hermeneutice elementare, descoperă diverse abordări, posibilitățile care se găsesc în acestea și este capabil să decidă care sunt acele principii și etape practice care îl ajută într-o manieră pozitivă în munca sa de cercetare și în activitatea sa hermeneutică, fără a pierde natura sa creștină și ecleziastică. Studentul are capacitatea de a proiecta, elabora și susține o predică (un discurs) bine argumentată pe baza textelor sacre.

Competențe generale

Studentul are abilități de identificare a paradigmelor interpretative a căror aplicare face posibilă actualizarea mesajului Sfântei Scripturi, este capabil să interpreteze textul biblic și teologic într-o anumită situație hermeneutică, și dispune de aptitudini dialogic irenice. Studentul este capabil să demonstreze capacitatea de conexare a cunoștințelor dobândite cu ansamblul disciplinelor studiate, precum și cu activitatea sa profesională pe care o urmează să desfășoare.

Structura cursului

 1. Ermeneutica ca teoria înţelegerii şi a interpretării. Noţiuni şi probleme de bază

  Bibliografie:

  • Jasper, David: A Short Introduction to Hermeneutics, 1-24 (24)
  • Grondin, Jean: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába, 19-37 (19)
 2. Orientare prealabilă: scurt istoric al hermeneuticii

  Bibliografie:

  • Nagy Antal Mihály: Bibliai hermeneutika, 8-22 (15)
 3. Ermeneutica în Biserica timpurie: tipologie şi alegoreză

  Bibliografie:

  • Jasper, David: A Short Introduction to Hermeneutics, 25-39 (15)
  • Grondin, Jean: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába, 46-58 (13)
  • Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban, 25-44 (20)
 4. Augustin: universalitatea logosului intern

  Bibliografie:

  • Jasper, David: A Short Introduction to Hermeneutics, 39-43 (5)
  • Grondin, Jean: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába, 58-71 (14)
  • Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban, 45-50 (6)
 5. Principii de interpretare a Bibliei in epoca Reformei. Diferenţa tendinţelor de interpretare în refomaţie şi catolicism

  Bibliografie:

  • Jasper, David: A Short Introduction to Hermeneutics, 45-65 (21)
  • Grondin, Jean: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába, 71-78 (8)
  • Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban, 50-54 (5)
  • Bolyki János: Az újszövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei és példái, 7-9 (3)
 6. Schleiermacher: rolul divinaţiei în arta înţelegerii

  Bibliografie:

  • Jasper, David: A Short Introduction to Hermeneutics, 69-86 (18)
  • Grondin, Jean: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába, 102-117 (16)
  • Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban, 73-91 (19)
 7. Droysen şi Dilthy: problema istorismului şi tentative de rezolvarea a problemei

  Bibliografie:

  • Jasper, David: A Short Introduction to Hermeneutics, 89-97 (9)
  • Grondin, Jean: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába, 118-134 (17)
  • Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban, 73-91 (19)
 8. Ermeneutica existenţialistă: Heidegger şi Bultmann

  Bibliografie:

  • Jasper, David: A Short Introduction to Hermeneutics, 99-106 (8)
  • Grondin, Jean: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába, 135-152 (18)
  • Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban, 282-311 (30)
 9. Gadamer: tradiţie şi aplicare în procesul ermeneutic

  Bibliografie:

  • Jasper, David: A Short Introduction to Hermeneutics, 106-111 (6)
  • Grondin, Jean: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába, 153-173 (21)
  • Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban, 313-325 (13)
 10. Betti, Habermas, Derrida

  Bibliografie:

  • Jasper, David: A Short Introduction to Hermeneutics, 111-117 (7)
  • Grondin, Jean: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába, 174-197 (24)
  • Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban, 353-379 (27)
 11. Problema canonului creştin

  Bibliografie:

  • Beek, Abraham van de: Lichaam en Geest van Christus. De theologie van de kerk en de Heilige Geest, 275-296 (22)
  • Török István: Dogmatika, 77-90 (14)
 12. Contextualitate şi ermeneutică

  Bibliografie:

  • Jasper, David: A Short Introduction to Hermeneutics, 119-129 (11)
  • Beek, Abraham van de: Lichaam en Geest van Christus. De theologie van de kerk en de Heilige Geest, 346-363 (18) 377-398 (22)
  • Török István: Dogmatika, 102-120 (19)
 13. Autoritatea Sfintei Scripturi

  Bibliografie:

  • Beek, Abraham van de: Lichaam en Geest van Christus. De theologie van de kerk en de Heilige Geest, 311-337 (27)
  • Bolyki János: Az újszövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei és példái, 7-16 (10)
 14. Natura Sfintei Scripturi

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 2 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 28 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 40 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 30 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 20 ore/semestru.
 • Tutoriat: 3 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 93 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 121 ore/semestru.

Examinare

Studentul studiază pentru fiecare curs fragmentul desemnat și literatura aferentă. În prima parte a cursului materialul studiat va fi sistematizat, procesat într-o manieră interactivă, care va oferi posibilitatea de a pune în practică informațiile învățate. Participarea activă, relevantă și constructivă din timpul cursurilor va reprezenta o parte din nota finală. Cursantul își va demonstra cunoștințele și abilitățile dobândite în cadrul unui examen scris.

Bibliografie

Carte