Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior ale Bisericii Reformate (cu două eparhii: Eparhia Reformată din Ardeal şi Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului), Bisericii Unitariene şi Bisericii Evanghelice-Lutherane din România având misiune primordială de formarea preoţilor.

NOUTĂŢI

Publicarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice vacante din Institutul Teologic Protestant

Conform prevederilor Legii nr. 1/2011- Legea educaţiei naţionale cu modificările ulterioare, prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 457/2011, modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 36/06.02.2013 privind Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, prevederilor Metodologiei privind ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare în Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Hotărârile Senatului Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca din 27.09.2014., privind aprobarea rezultatelor concursurilor organizate în vederea ocupării posturilor didactice vacante şi de acordarea titlurilor universitare aferente, în cadrul ședinței din 27 septembrie 2014, Senatul ITP a validat rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor:

  1. de profesor universitar, poziția 1. din Statul de funcții al personalului didactic ITP şi aprobă ocuparea lui de către d-l dr. REZI ELEK, începând din 1 octombrie 2014. Decizia de numire pe post cu nr. 647 din 29.09.2014. a fost transmisă către MEN în data de 29. 09. 2014.
  2. de profesor universitar, poziția 2. din Statul de funcții al personalului didactic ITP şi aprobă ocuparea lui de către d-l dr. ADORJÁNI ZOLTÁN, începând din 1 octombrie 2014. Decizia de numire pe post cu nr. 648 din 29.09.2014. a fost transmisă către MEN în data de 29. 09. 2014.
  3. de profesor universitar, poziția 3. din Statul de funcții al personalului didactic ITP şi aprobă ocuparea lui de către d-l dr. PÁSZTORI-KUPÁN ISTVÁN, începând din 1 octombrie 2014. Decizia de numire pe post cu nr. 649 din 29.09.2014. a fost transmisă către MEN în data de 29. 09. 2014.
  4. de profesor universitar, poziția 4. din Statul de funcții al personalului didactic ITP şi aprobă ocuparea lui de către d-l dr. KOLUMBÁN VILMOS JÓZSEF, începând din 1 octombrie 2014. Decizia de numire pe post cu nr. 650 din 29.09.2014. a fost transmisă către MEN în data de 29. 09. 2014.
  5. de conferenţiar universitar, poziția 6. din Statul de funcții al personalului didactic ITP şi aprobă ocuparea lui de către d-l dr. CZIRE SZABOLCS, începând din 1 octombrie 2014. Decizia de numire pe post cu nr. 651 din 29.09.2014. a fost transmisă către MEN în data de 29. 09. 2014.

Anunţ privind ziua, ora şi locul desfăşurării concursului şi prelegerii publice pentru ocuparea posturilor didactice vacante în cadrul ITP Cluj
Concursul şi prelegerile pentru ocuparea posturilor didactice vacante din statul de funcţii al Institutului Teologic Protestant, publicate în Monitorul Oficial nr. 325 din 10.06.2014, Partea a III-a, se va desfăşura în data de 19 septembrie 2014, la sediul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu, nr. 13, etajul I. sala nr. 3. după următorul program:

1. pentru postul de profesor univ. poziţia nr. 4., concursul va începe la ora 9.30;
2. pentru postul de profesor univ. poziţia nr. 2., concursul va începe la ora 10.15;
3. pentru postul de conferenţiar univ. poziţia nr. 6., concursul va începe la ora 11.00;
4. pentru postul de profesor univ. poziţia nr. 1., concursul va începe la ora 11.45;
5. pentru postul de profesor univ. poziţia nr. 3., concursul va începe la ora 12.30;

Deciziile Rectorului privind componența comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante
Conform prevederilor legale în vigoare componența comisiilor de concurs pentru posturile didactice vacante din statul de funcții al ITP Cluj numite prin Decizia Rectorului nr. 482; nr. 483; nr. 484; nr. 485; nr. 486 din 22 iulie 2014 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 434 din 30.07.2014, Partea a III-a.

Scoaterea la concurs a patru posturi de profesor universitar și un post de conferențiar universitar în ITP
Cluj-Napoca, 19. iunie 2014.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului publică posturi vacante scoase la concurs de către instituțiile de învățământ superior particular, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată.

Departamentul de Teologie Biblică
Profesor universitar, poziția 2, disciplinele: Istoria Intertestamentară, Exegeza Noului Testament, Biblica Noului Testament, Exegeza Evangheliei după Ioan, Exegeza Epistolei către Efeseni, Limba greacă.

Conferențiar universitar, poziția 6, disciplinele: Introducere în Vechiul Testament, Biblica Vechiului Testament, Biblica Noului Testament, Ermeneutică aplicată, Sociologia tineretului, Tehnici de rugăciune și relaxație, Sociologia și antropologia religiei.

Departamentul de Teologie Sistematică
Profesor universitar, poziția 1, disciplinele: Confesiune, Filozofie modernă, Dogmatică unitariană, Apologetică-simbolică.
Profesor universitar, poziția 3, disciplinele: Filozofia antică, Istoria dogmei, Dogmatică reformată

Departamentul de Istoria Bisericii
Profesor universitar, poziția 4, disciplinele: Istoria bisericii universale, Istoria bisericii moderne.

Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţiilor şi verificarea documentelor din dosar se va face la Rectoratul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu nr. 13 (telefon: 0264-591368).

Vezi Monitorul Oficial Anul 182 (XXV) - Nr. 325 partea a III-a, Marți, 10 iunie 2014.

Concurs la postul de contabil şef

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunţă scoaterea la concurs al postului de contabil şef. Candidaţii la concurs se vor înscrie la Rectoratul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu nr. 13, până la data de 20 iunie 2014.
Informaţiile referitoare la concurs se pot obţine în zilele lucrătoare între orele 10 şi 14 la numărul de telefon 0264-591368.

Rectorat, 15.05.2014.

Admiterea la programul de studii de licență „Teologie protestantă pastorală” pentru anul universitar 2014-2015

CALENDARUL ADMITERII
11-12 iulie 2014: Tabăra pregătitoare a candidaților;
12 iulie 2014: Interviuri individuale cu candidații;
14 iulie 2014: Înscrierea candidaţilor;
15-18 iulie 2014: Susținerea probelor de concurs;
- Proba scrisă: limba și literatura maghiară;
- Probe orale: cunoștințe biblice, catehism și cânt bisericesc (conform confesiunii: reformată, evanghelică, unitariană).
19 iulie 2014: Afişarea rezultatelor:
20-22 iulie 2014: Soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor finale.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE
– Cerere de înscriere tip;
– Diploma de bacalaureat (original/copie legalizată);
– Foaie marticolă (copie legalizată);
– Certificatul de naştere (copie legalizată);
– Adeverinţă medicală tip;
– Fotografii tip 3x4 cm (4 bucăţi);
– Adeverinţă de botez şi de confirmare;
– Recomandarea prezbiteriului din Parohia de care aparţine candidatul (va fi trimisă prin poştă până la data de 1 iulie 2013 la eparhia sau episcopia susţinătoare Institutului).

IMPORTANT: Informațiile necesare privind metodologia, tematica și desfășurarea admiterii pentru candidații fiecărei confesiuni se pot accesa în limba maghiară aici. Regulamentul în limba română privind admiterea pentru programul de licență în ITP se poate accesa aici.

Admiterea la studii de masterat „Teologie protestantă pastorală aplicată” pentru anul universitar 2014-2015

CALENDARUL ADMITERII
2 iulie 2014: Înscrierea candidaţilor;
3-4 iulie 2014: Susținerea planului de cercetare individuală;
4 iulie 2014: Afişarea rezultatelor;
6-7 iulie 2014: Soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor finale;

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE
- Cerere de înscriere tip;
- Copie carte de identitate;
- Diploma de licență (original/copie legalizată sau adeverinţă de absolvire nivel licenţă în original pentru absolvenţii promoţiei 2013);
- Foaia matricolă (copie);
- 2 fotografii 3/4;
- Adeverință medicală tip;
- Planul de cercetare privind lucrarea de masterat aprobată de către cadrul didactic coordonator (planul de cercetare va fi înaintată la secretariatul Institutului până la data de 28.06.2013.).
Candidaţii absolvenţi de licenţă care provin din afara Institutului pe lângă aceste acte trebuie să aibă asupra lor:
– Certificatul de naştere (copie legalizată);
– Atestare/diplomă privind cunoştinţele unei limbi de circulaţie internaţională;
– Adeverinţă de botez şi de confirmare;
– Recomandarea eparhiei sau episcopiei susţinătoare Institutului.

IMPORTANT: Regulamentul privind admiterea la programul de masterat „Teologie protestantă pastorală aplicată” se poate accesa aici.

INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA anunţă scoaterea la concurs a postului de director general administrativ

Cerinţele minimale pentru participarea la concurs:
• Studii superioare absolvite cu diplomă în domeniul de ştiinţe economice;
• Experienţă în domeniul financiar şi contabilitate;
• Experienţă managerială de cel puţin 3 ani;
• Cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Internet, Programe speciale de prelucrarea datelor financiar-contabil);
• Experiență în domeniul finanţării proiectelor;
• Cunoaşterea unei limbi străine (limba engleză sau limba germană) dovedită prin certificat de competenţă lingvistică;
• Deţinerea permisului de conducere auto;

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de înscriere la concurs:
• Cerere de înscriere înregistrată la Secretariatul Institutului;
• Declaraţia de incompatibilitate conform Legii educaţiei nr. 1/2011;
• Copie xerox a actului de identitate, actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie);
• Copii legalizate ale diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea de specializări sau calificări;
• Adeverinţă care atestă vechimea în muncă în meserie sau în specialitatea absolvită;
• Recomandare profesională;
• Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, compatibilitatea cu natura muncii aferente postului;
• CV (curriculum vitae);
• Cazier judiciar;
• Acord scris de susţinere executivă a Planului managerial al Rectorului;
• Recomandare din partea episcopului bisericii de care aparţine concurentul.

Candidaţii la concurs se vor înscrie la Rectoratul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu nr. 13 (telefon: 0264-591368) până la data de 25 ianuarie 2014.

Condiţiile de concurs sunt cele prevăzute de Legea educaţiei nr. 1/2014 republicată, de Carta Institutului Teologic Protestant şi de Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului de director general administrativ al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca.
Concursul se va desfăşura la sediul Institutului, în cadrul termenelor legale.

Rectorat
Nr. 22/09.01.2014

Admiterea la programul de studii de licență „Teologie protestantă pastorală” pentru anul universitar 2013-2014

CALENDARUL ADMITERII
12-13 iulie 2013: Tabăra pregătitoare a candidaților;
13 iulie 2013: Interviuri individuale cu candidații;
15 iulie 2013: Înscrierea candidaţilor;
16-19 iulie 2013: Susținerea probelor de concurs;
- Proba scrisă: limba și literatura maghiară;
- Probe orale: cunoștințe biblice, catehism și cânt bisericesc (conform confesiunii: reformată, evanghelică, unitariană).
19 iulie 2013: Afişarea rezultatelor:
22-23 iulie 2013: Soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor finale.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE
– Cerere de înscriere tip;
– Diploma de bacalaureat (original/copie legalizată);
– Foaie marticolă (copie legalizată);
– Certificatul de naştere (copie legalizată);
– Adeverinţă medicală tip;
– Fotografii tip 3x4 cm (4 bucăţi);
– Adeverinţă de botez şi de confirmare;
– Recomandarea prezbiteriului din Parohia de care aparţine candidatul (va fi trimisă prin poştă până la data de 1 iulie 2013 la eparhia sau episcopia susţinătoare Institutului).

IMPORTANT: Informațiile necesare privind metodologia, tematica și desfășurarea admiterii pentru candidații fiecărei confesiuni se pot accesa în limba maghiară aici. Regulamentul în limba română privind admiterea pentru programul de licență în ITP se poate accesa aici.

Admiterea la studii de masterat „Teologie protestantă pastorală aplicată” pentru anul universitar 2013-2014

CALENDARUL ADMITERII
3 iulie 2013: Înscrierea candidaţilor;
4-5 iulie 2013: Susținerea planului de cercetare individuală;
5 iulie 2013: Afişarea rezultatelor;
8-9 iulie 2013: Soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor finale;

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE
- Cerere de înscriere tip;
- Copie carte de identitate;
- Diploma de licență (original/copie legalizată sau adeverinţă de absolvire nivel licenţă în original pentru absolvenţii promoţiei 2013);
- Foaia matricolă (copie);
- 2 fotografii 3/4;
- Adeverință medicală tip;
- Planul de cercetare privind lucrarea de masterat aprobată de către cadrul didactic coordonator (planul de cercetare va fi înaintată la secretariatul Institutului până la data de 28.06.2013.).
Candidaţii absolvenţi de licenţă care provin din afara Institutului pe lângă aceste acte trebuie să aibă asupra lor:
– Certificatul de naştere (copie legalizată);
– Atestare/diplomă privind cunoştinţele unei limbi de circulaţie internaţională;
– Adeverinţă de botez şi de confirmare;
– Recomandarea eparhiei sau episcopiei susţinătoare Institutului.

IMPORTANT: Regulamentul privind admiterea la programul de masterat „Teologie protestantă pastorală aplicată” se poate accesa aici.

ITP publică rezultatul concursului pentru de ocuparea postului de lector universitar poziţia 14
Conform reglementărilor legale în vigoare, a metodologiei interne și a calendarului de concurs, în cadrul ședinței din 22 martie 2013, Senatul ITP a validat rezultatul concursului pentru ocuparea postului de lector universitar, poziția 14. din Statul de funcții al personalului didactic ITP şi aprobă ocuparea lui de către d-l dr. VISKY SÁNDOR BÉLA, începând din 1 octombrie 2013. Decizia de numire pe post cu nr. 185 din 25.03.2013. a fost transmisă către MEN în data de 26. 03. 2013.

Anunţ privind ziua, ora şi locul desfăşurării concursului şi prelegerii publice pentru ocuparea postului de lector universitar vacant

Susţinerea concursului şi a prelegerii pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar nr. 14 din statul de funcţii al Institutului Teologic Protestant, publicat în Monitorul Oficial nr. 455 din 21.12.2012, Partea a III-a, se va desfăşura în data de 5 martie 2013, ora 12.00, la sediul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu, nr. 13, etajul I. sala nr. 2.

Decizia Rectorului privind componența comisiilor de concurs pentru ocuparea celor două posturi noi de lector universitar

Conform prevederilor legale în vigoare, publicăm Deciziile Rectorului ITP privind componența comisiilor de concurs pentru cele 2 posturi de lector universitar, pozițiile 13 și 14 din Statul de Funcții ITP.
Deciziile Rectorului nr. 51 și 52

Scoaterea la concurs a două posturi de lector universitar în ITP
Cluj-Napoca, 10. ianuarie 2013.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului publică posturi vacante scoase la concurs de către instituțiile de învățământ superior particular, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată.

Departamentul de Teologie Biblică
Lector universitar, poziția 13, disciplinele: Biblica Noului Testament, Teologia Evangheliei după Ioan, Exegeza Epistolei către Romani, Limba greacă.

Departamentul de Teologie Sistematică
Lector universitar, poziția 14, disciplinele: Confesiune, Etică socială, Drept bisericesc, Statutul bisericii.

Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţiilor şi verificarea documentelor din dosar se va face la Rectoratul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu nr. 13 (telefon: 0264-591368), în perioada 21.12.2012 şi 15.02.2013.
Susţinerea concursului şi afişarea rezultatelor se va face în perioada 04.03.2013.-08.03.2013.

Vezi Monitorul Oficial Anul 180 (XXIII) - Nr. 455 partea a III-a, Vineri, 21 decembrie 2012.

Senatul ITP publică Metodologia pentru școlarizarea cetățenilor străini
Metodologia poate fi accesată în limba română aici.
în limba engleză
aici,
și în limba franceză
aici.

Senatul ITP publică noul Cod universitar al drepturilor și obligațiilor studenților ITP
Codul poate fi accesat în format pdf aici.

Admiterea la programul de studii de licență „Teologie Protestantă Pastorală” pentru anul universitar 2012-2013

CALENDARUL ADMITERII
13-14 iulie 2012: Tabăra pregătitoare a candidaților
14 iulie 2012: Interviuri individuale cu candidații
16 iulie 2012: Înscrierea candidaţilor
17-20 iulie 2012: Susținerea probelor de concurs
- Proba scrisă: limba și literatura maghiară
- Probe orale: cunoștințe biblice, catehism și cânt bisericesc (conform confesiunii: reformată, evanghelică, unitariană)
20 iulie 2012: Afişarea rezultatelor
23-24 iulie: Soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor finale

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE
– Cerere de înscriere tip
– Diploma de bacalaureat (original/copie legalizată)
– Foaie marticolă (copie legalizată)
– Certificatul de naştere (copie legalizată)
– Adeverinţă medicală tip
– Fotografii tip 3x4 cm (4 bucăţi)
– Adeverinţă de botez şi de confirmare
– Recomandarea prezbiteriului din Parohia de care aparţine candidatul (va fi trimisă prin poştă până la data de 1 iulie 2012 la eparhia sau episcopia de care aparţine candidatul).

IMPORTANT: Informațiile necesare privind metodologia, tematica și desfășurarea admiterii pentru candidații fiecărei confesiuni se pot accesa în limba maghiară aici.
Regulamentul în limba română privind admiterea pentru programul de licență în ITP se poate accesa aici.

Admiterea la studii de masterat „Teologie Protestantă Pastorală Aplicată” pentru anul universitar 2012-2013

CALENDARUL ADMITERII
9 iulie 2012: Înscrierea candidaţilor
10 iulie 2012: Susținerea planului de cercetare individuală
11 iulie 2012: Afişarea rezultatelor
12-13 iulie: Soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor finale

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE

Cerere de înscriere
Diploma de licență (copie)
Foaia matricolă (copie)
2 fotografii 3/4
Adeverință medicală

IMPORTANT: Regulamentul în limba română privind admiterea la programul de masterat „Teologie protestantă pastorală aplicată” se poate accesa aici.

ITP publică rezultatul concursului pentru cele 2 posturi de conferențiar universitar, pozițiile 8 și 9
Conform reglementărilor legale în vigoare, a metodologiei interne și a calendarului de concurs, în cadrul ședinței din 12.06. 2012, Senatul ITP a validat rezultatul concursului pentru funcțiile de conferențiar universitar, pozițiile 8 și 9 din Statul de Funcții ITP, acordând titlul de conferențiar universitar următorilor candidați:
1. KOVÁCS SÁNDOR - poz. 8.
2. KOLUMBÁN VILMOS-JÓZSEF - poz. 9.
În urma validării de către Senat, susnumiții au fost numiți pe pozițiile respective prin Decizia Nr. 340 din 13.06.2012 (KOVÁCS SÁNDOR) și respectiv Decizia Nr. 341 din 13.06.2012 (KOLUMBÁN VILMOS-JÓZSEF) începând cu data de 1 octombrie 2012. Documentația aferentă a fost depusă la data de 14.06.2012 la Registratura Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

ITP publică lista personalului care îndeplinesc standardele pentru conferirea titlului de conferențiar
Conform reglementărilor legale în vigoare, Rectoratul ITP a emis documentul privind cadrele didactice proprii care îndeplinesc standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlului de conferențiar universitar. Documentul în cauză este accesibil aici.

Desemnarea noului Prodecan ITP
Conform art. 207, alin. 5, lit. c) din Legea nr. 1/2011, Decanul nou ales al ITP l-a desemnat în funcția de Prodecan pe dl. lect. univ. dr. Kolumbán Vilmos József.

Numirea noului Decan ITP
În urma desfășurării concursului pentru ocuparea funcţiei de Decan și a validării de către Senatul ITP, noul Decan al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca este Dl. conf. univ. dr. Adorjáni Zoltán. Cu această ocazie îi urăm multă sănătate și binecuvântarea Domnului pentru îndeplinirea acestei misiuni.

Desemnarea noului Prorector ITP
Conform art. 211, alin. 2 din Legea nr. 1/2011, pe baza consultării Senatului, Rectorul ITP l-a numit pe dl. conf. univ. dr. Pásztori-Kupán István în funcția de Prorector al Institutului.

Calendarul concursului pentru ocuparea funcţiei de Decan ITP
Concursul pentru ocuparea funcţiei de Decan ITP se desfășoară conform reglementărilor legale în vigoare și a Metodologiei proprii, după următorul program:
26–28 martie 2012: depunerea candidaturilor pentru funcţia de decan;
29–30 martie 2012: avizarea candidaturilor de către Consiliul Facultăţii;
31 martie 2012: data limită de transmitere a deciziilor Consiliul Facultăţii;
2 aprilie 2012: interviul în faţa comisiei și afişarea rezultatului acestuia;
3 aprilie 2012: depunerea contestaţiilor şi rezolvarea lor;
12 aprilie 2012: şedinţa extraordinară a Senatului pentru validarea decanului nou ales;
13 aprilie 2012: numirea de către Rector a noului Decan.

Decizia Rectorului privind componența comisiilor de concurs
Conform prevederilor legale în vigoare, publicăm Decizia Rectorului ITP privind componența comisiilor de concurs pentru cele 2 posturi de conferențiar universitar, pozițiile 8 și 9 din Statul de Funcții ITP.
Deciziile Rectorului nr. 209 și 210
Componența comisiilor de concurs

Scoaterea la concurs a 2 posturi de conferențiar în ITP
Conform reglementărilor legale în vigoare, precum și a publicării MECTS în Monitorul Oficial al României, Anul 180 (XXIII), Nr. 85, din data de 19 martie 2012, pag. 11, Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:
1. Conferențiar universitar, poziția 8 din Statul de Funcții, disciplinele: Istoria religiilor, Istoria Bisericii Unitariene, Istoria culturii maghiare, Statutul Bisericii Unitariene, Paleografie.
2. Conferențiar universitar, poziția 9 din Statul de Funcții, disciplinele: Istoria bisericii universale, Istoria bisericii moderne.
Concursul de desfășoară conform Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare a ITP.
Vezi Calendarul concursului
Candidații își vor întocmi dosarul de concurs conform informațiilor prezentate în acest document.
Dosarul de concurs va fi trimis la următoarea adresă: Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, 400124 Cluj, P-ța Avram Iancu Nr. 13.
Concursul se va desfășura la sediul ITP, etajul I.

Confirmarea Rectorului ITP
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a confirmat pe Dl. conf. univ. dr. REZI Elek, ales în unanimitate de voturi de către comunitatea noastră academică, în funcția de Rector al ITP. Cu această ocazie îi urăm multă sănătate și succes în îndeplinirea misiunii sale asumate în perioada 2012-2016.

Rezultatele Alegerilor Academice la ITP
Conform Calendarului Alegerilor ITP, în data de 13 dec. 2011 au fost aleși următorii șefi de departament:
Departamentul Reformat: Dr. Balogh Csaba
Departamentul Evanghelic-Lutheran: Dr. Kiss Jenő
Departamentul Unitarian: Dr. Kovács Sándor

Conform Calendarului Alegerilor ITP, în data de 10. ian. 2012 au fost aleși membrii Consiliului Facultății (12 cadre didactice și 4 reprezentanți ai studenților).
Conform Calendarului Alegerilor ITP, în data de 17 ian. 2012 au fost aleși membrii Senatului ITP (9 cadre didactice și 4 reprezentanți ai studenților).
Conform Calendarului Alegerilor ITP, în data de 24 ian. 2012 a fost ales noul președinte al Senatului ITP: Dr. Kállay Dezső.
Conform Calendarului Alegerilor ITP, în data de 10 feb. 2012 au avut loc alegerile pentru funcția de Rector ITP. Dl. conf. univ. dr. Rezi Elek a fost ales în unanimitate de voturi ca noul Rector al ITP pe perioada 2012-2016. Rezultatul alegerii Rectorului a fost validat de către Senatul ITP în data de 14 februarie 2012.
Vezi Declarația de candidatură a Dr. Rezi Elek în format PDF
Vezi Planul managerial al Dr. Rezi Elek în format PDF
Vezi CV al Dr. Rezi Elek în format PDF
Vezi Lista de lucrări a Dr. Rezi Elek în format PDF

Alegeri Academice la ITP
CALENDARUL ALEGERILOR
(stabilit pe baza reperelor transmise de MECTS cu nr. 180/CB/14.07.2011)

Alegerile la nivelul departamentelor are loc în perioada 13-15 decembrie 2011.
Alegerile membrilor Consiliului Facultăţii are loc în perioada 7-14 ianuarie 2012.
Alegerea membrilor Senatului are loc în perioada 16-23 ianuarie 2012.
Alegerea preşedintelui Senatului are loc în perioada 24-30 ianuarie 2012.
Alegerea rectorului are loc în perioada 1-25 februarie 2012.
Confirmarea rectorului are loc în perioada 1 martie-1 aprilie 2012.
Desemnarea prorectorului, selectarea decanului şi numirea prodecanului are loc în perioada 1 aprilie-15 mai 2012.

Alegerile se desfășoară conform Metodologiei organizării şi desfăşurării
alegerilor conducerii academice
și a Cartei ITP

Senatul ITP anunţă rezultatele referendumului universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului
Conform prevederilor legale în vigoare și a metodologiei de organizare, la data de 17 iunie 2011, s-a desfășurat în ITP referendumul universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului. Rezultatul este următorul:
1. Pe bază de concurs public: 0% din voturi;
2. Pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal: 100% din voturi.
Vezi Documentele oficiale privind referendumul în format PDF

Senatul ITP anunţă publicarea metodologiei de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului
În conformitate cu OMECTS nr. 4062 din 15 aprilie 2011, privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universităţi pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului, cu prevederile art. 209 şi ale art. 364 alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 Senatul ITP publică prezenta metodologie cu aplicabilitate în cadrul ITP Cluj-Napoca.
Metodologia de organizare a referendumului în format PDF

ITP a obţinut acreditarea programului de masterat
"În ședința Consiliului ARACIS din data de 21.04.2011 au fost analizate și validate 106 de programe de studii universitare, dintre care 61 programe de studii universitare de licență, 43 de programe de studii universitare de masterat și 2 DPPD, conform documentului atașat. ”
Sursa: www.aracis.ro/rezultate-evaluari/evaluari/evaluari-single/view/validare-...

ITP a obţinut acreditarea instituţională
În cadrul şedinţei din data de 31.08.2009, Consiliul ARACIS a validat acreditarea instituţională a Institutului Teologic Protestant. În urma acestei decizii, Guvernul României a publicat în Monitorul Oficial nr. 578 din 16 August 2010 Actul nr. 631 din 30 Iunie 2010, care modifică şi completează Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea. Această Notă de Fundamentare la HG nr. 631/2010 se află online în format pdf. În cadrul ei, pe pagina 28, sub nr. 62, Institutul Teologic Protestant se elimină din anexa 4 (conţinând instituţiile cu autorizare de funcţionare provizorie), şi se introduce în anexa nr. 3 (conţinând instituţiile acreditate). Pentru vizualizarea documentului, vezi link-ul:
http://www.gov.ro/upload/articles/110191/nf-hg-631-2010.pdf

Vezi de asemenea numele Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca printre instituţiile de învăţământ superior particular acreditate pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (nr. 35):
http://www.edu.ro/index.php/articles/text/3880

Statutul juridic

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP) este o instituție de învățământ superior confesional acreditat, cu sediul în Piaţa Avram Iancu, nr. 13, Cluj-Napoca, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu: legislaţia în vigoare, Carta Institutului şi Canoanele/statutele/normele Bisericilor susţinătoare.

Activităţile din Institut sunt finanţate din donaţiile enoriaşilor Bisericilor susţinătoare, nu se percep taxe de şcolarizare.
Absolvenţii Institutului sunt încadrate în slujba acestor Biserici ca preoți și cercetători, cei mai buni find îndrumaţi către studii în ţară şi în străinătate.