Texte controversate în Vechiul Testament

Acest curs analizează texte controversate ale Bibliei Ebraice pentru teologia iudeo-creștină din punctul de vedere al cititorului contemporan. Textele meționate au jucat deseori - nu numai în discursul contemporan, dar pe tot parcurusul istoriei ermeneuticii Vechiului Testament - un rol important în procesul de a contesta relevanța și normativitatea Vechiului Testament pentru gândirea creștină și modernă. Cursul relevă istoria interpretării ale acestor texte și caută cheia ermeneutică prin care aceste texte își pot păstra legitimitatea în canonul bisericii creștine și chiar dincolo de aceasta.

Competențe

Competențe specifice

...

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 88
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 0
Total studiu individual 60

Examinare

Az írásbeli vizsga a kurzus keretében tárgyalt tematikákhoz kötődik. A cél a probléma-alapú megoldási készség felmérése. Az írásbeli vizsgán egy-egy problémás textus kapcsán kell a hallgatónak arra reflektálnia, hogy az adott bibliográfia ismeretében hogyan értelmezi a megjelölt bibliai perikópát vagy tematikát.