Görög nyelv II

A klasszikus ógörög nyelv koiné dialektusa az Újszövetség eredeti nyelve. Az órák célja a klasszikus koiné-görög nyelv alapjainak elsajátítása. A szentírás-tudomány elmélyítése érdekében a hallgatók négy szemeszterben megtanulnak görögül olvasni és írni, megismerkednek a nyelvtan alapjaival, a nyelv alapszókincsével és ezen keresztül az újszövetségi alapelemeivel. Hangsúlyos a morfológia, a mondattan a nyelvgyakorlat során kerül előtérbe. Mivel a tantárgy végcélja a Biblia olvasása és fordítása, a nyelvtanulás is speciálisan erre irányul majd. Ezért a hallgatók bibliai szövegeken gyakorolva megtanulják az Újszövetség szövegének fordítását és felkészülnek annak szakszerű értelmezésére.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az igeragozás alapvető formáinak elsajátításával a hallgató hasznosítani tudja elméleti ismereteit az alaktani szövegelemzésben. Az eddig elsajátított alaktani ismeretek birtokában a hallgató képes felismerni a görög nyelv és kifejezésmód sajátosságait, és érzékeli az eredeti szöveg és a lehetséges fordítások közötti különbségeket.

Óraszerkezet

# Cím
1 Az első félévi nyelvtan ismétlése. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
2 A görög igeragozási rendszer áttekintése. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
3 A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: indicativus activum - imperfectum és futurum. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
4 A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: indicativus activum - aoristos és perfectum. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
5 Az indicativus activum ragozásának számonkérése. A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: conjunctivus activum. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
6 A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: optativus activum. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
7 A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: imperativus és infinitivus activum. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
8 A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: participium activum. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
9 Az aktív igeraozás számonkérése. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
10 A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: medio-passzív ragozás - I. rész. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
11 A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: medio-passzív ragozás - II. rész. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
12 A diftongus- és magánhangzós tövő igék összehasonlító ragozása: medio-passzív ragozás - III. rész. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
13 A medio-passzív ragozás számonkérése. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.
14 Éves anyag ismétlése. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével. Vizsga megbeszélése

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 50
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 22
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 3
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

  • A félév során időben teljesíteni kell minden megírandó nyelvtani ismeret-ellenőrző tesztet. Vizsgára álláshoz az összes teszt alkalmával legalább 7-est kell elérni. Összefoglaló tesztírásra egy-egy nyelvtani egység végén kerül sor, míg rövid, „ötperces teszteket” gyakrabban fognak írni.
  • A kitűzött memoritereket pontosan el kell sajátítani. Nem arra vagyok kíváncsi, hogy a hallgató képes-e bemagolni egy hosszabb vagy rövidebb szöveget, hanem arra, ha képes-e értelemszerűen elmondani egy-egy megtanult igeszakaszt.
  • A paradigma-táblázatok ismerete mellett érteni kell a ragozások logikáját is.
  • A félév végi vizsgán egyidejűleg több kompetenciát kérünk számon: olvasási készség, nyelvtani ismeretek alkalmazása, szókincs ismerete, szövegértés.
  • A hallgató munkaportfoliót készít, amelyet vizsgán úgymond „meg kell védenie”. Ez a dokumentumcsomag tartalmazza a különböző megoldott gyakorlatokat (írás- és betűismereti gyakorlatok, nyelvtani és nyelvi feladatok), a félév során megírt teszteket, a szakirodalom alapján készített táblázatokat, esetleges nyelvtani jegyzeteket, az órai jegyzetből átírt és szótár segítségével kiegészített szójegyzéket. Mind a portfolió, mind pedig a tesztek megírásánál fontos követelmény a szépírás.

Bibliográfia

Könyv