Héber nyelv III

„Ha számunkra valóban drága az evangélium, akkor a [bibliai] nyelvekhez ragaszkodnunk kell... Ezek a nyelvek olyan hüvelyek, amelyekben a Lélek kardja nyugszik”, és általuk „mind az evangéliumot, mind a hitet, mind pedig a keresztyénséget jobban megragadhatjuk.” (Luther: An die Radherrn aller stedte deutsches lands, 1527). Lutherrel és a többi reformátorral együtt valljuk, hogy a helyes írásmagyarázatnak és az Isten Igéjéhez hűséges igehirdetésnek elengedhetetlen előfeltétele a Biblia eredeti nyelveinek ismerete, tehát az ószövetségi (klasszikus) héber nyelv elsajátítása is. A hallgatók megismerkednek ennek nyelvtani alapjaival, alapszókincsével és a bibliai héber gondolkodásmód alapelemeivel. Hangsúlyos a morfológia, a mondattan a nyelvgyakorlat során kerül előtérbe.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az eddig elsajátított alaktani ismeretek birtokában a hallgató képes felismerni a héber nyelv és kifejezésmód sajátosságait, és érzékeli az eredeti szöveg és a lehetséges fordítások közötti különbségeket.

Általános kompetenciák

A gyenge igeragozás elsajátításával a hallgató tovább tudja hasznosítani elméleti ismereteit az alaktani szövegelemzésben, és képes lefordítani a mondatokat.

Óraszerkezet

# Cím
1 Az I-II. szemeszter anyagának (névszók és egyéb szófajok, igeragozás) felfrissítése, ismétlése
2 A gyenge igék ragozása: a gyenge igeragozás jellegzetességei, a פ״א igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése
3 A gyenge igék ragozása: a פ״נ igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése
4 Tesztírás: a פ״א és a פ״נ igék ragozása. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése
5 A megírt tesztek kiértékelése. A gyenge igék ragozása: a פ״י igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése
6 A gyenge igék ragozása: a פ״ו igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése
7 Tesztírás: a פ״י és a פ״ו igék ragozása. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése
8 A megírt tesztek kiértékelése. Olvasási gyakorlat pontozatlan szövegrészletekkel. Kiválasztott bibliai szövegrészlet alaktani elemzése
9 A gyenge igék ragozása: az ע״ו igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése
10 A gyenge igék ragozása: az ע״י igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése
11 Tesztírás: az ע״י és az ע״ו igék ragozása. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése
17 A megírt tesztek kiértékelése. Olvasási gyakorlat pontozatlan szövegrészletekkel.
18 A consecutio temporum, az igemódok és az igei névszók fordítása, hebraizmusok. Fordítási gyakorlat kiválasztott szövegrészletekkel
19 A félévi anyag átismétlése, felvetődött kérdések tisztázása, a vizsga megbeszélése. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 50
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 24
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 1
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

A folyamatos írásbeli ellenőrzés feladatlapokkal történik az erre kijelölt tanóra első felében. Szóbeli vizsgára az a hallgató állhat, aki megfelelően teljesített a folyamatos ellenőrzés alkalmain. Az ezeken szerzett jegyek általánosa a végső, vizsgai értékelés 50%-át teszi ki.

Bibliográfia

Könyv