Bevezetés az Ószövetségbe III

A tárgy témája a Tóra / Pentateuchos, amelynek vizsgálata két alapvető szempont szerint történik. A hallgató egyfelől megismerkedik a Tóra gyűjtemény kialakulásának irodalomtörténeti folyamataival, elsősorban a történetkritikai módszer szempontjainak megfelelően. A második cél Izrael történelme azon korszakának áttekintése, amely kronológiai szempontból egybeesik a Tórában tárgyalt eseményekkel (az izraeli királyság kialakulásáig).

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató ismeri a Pentateuchos-kutatás történetének főbb mozzanatait. Fel tudja vázolni azokat a szövegbeli problémákat, amelyek a Tóra kialakulásának kritikai vizsgálatában szerepet játszottak. Képes megkülönböztetni egymástól a Tóra keletkezésének magyarázatára kidolgozott különböző módszereket és ismeri e módszerek erősségeit és problémáit. A hallgató ismeri az ószövetségi történetírás fontosabb szempontjait. Ismeri a biblián kívüli források jelentőségét az ókori Izrael történelmének rekonstruálásában. A hallgató tisztában van Izrael korai történelmének legfontosabb mozzanataival és azokat korban és földrajzi szempontból tudja lokalizálni.

Általános kompetenciák

A kurzus hozzájárul a hallgató kritikus gondolkodási képességének fejlesztéséhez és segít a szintetizáló készség kialakításában.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 90
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 40
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 2
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 62

Vizsgáztatás

A szóbeli vizsgán minden hallgató tételt húz egy előre elkészített tételsorból. Mindegyik tétel egy irodalomtörténeti és egy kortörténeti témát tartalmaz. A sikeres vizsgához a hallgatónak mindkét témából legalább ötösre kell teljesítenie.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány folyóiratban