„Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába

Elek Rezi: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Nyomda 2009. 319 pp. ISBN 9789736108843

A kötet az erdélyi unitárius teológia hit- és életfelfogást mutatja be a rendszeres teológia követelményeinek megfelelően. A munka fő célja az unitárius keresztény vallás alapigazságainak, hitelveinek a megfogalmazása, kifejtése, értelmezése, igazolása, bizonyítása, rendszerbe foglalása és alkalmazási lehetőségeinek a felmutatása. A cél érdekében igazolni kívánta azt, hogy az unitárius vallás hitelvei összhangban állnak az evangélium szellemével, a vallásos tapasztalattal, a hit és értelem kívánalmaival, a lelkiismeret követelményeivel és a vallási türelem elvárásaival. A szerző 17 fejezetben úgy igyekezett az unitárius hitelveket élet-közelbe hozni, hogy erősítse és mélyítse az unitárius keresztény önazonosság-tudatot és felmutassa azokat az összefüggéseket, amelyek a társadalom, a kultúra előrehaladását és gazdagítását szolgálják.

A munkát átszövi az unitarizmusra jellemző tolerancia szelleme: „Meggyőződésem – olvassuk a könyvben –, hogy napjaink értékvesztett, szekularizálódó világában a vallásos ember szolgálata érdekében mindenkit – felekezettől függetlenül –, aki hittannal vagy dogmatikával foglalkozik az apostoli intelem, kell, vezérelje: „Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek függ, éljetek minden emberrel békességben.” (Róm 12, 17/b-18)

A kötet alapgondolatait kifejező munkamódszer érthető, világos, szakszerű. A szerző a téma megragadása érdekében gazdag forrásirodalmat közöl, és szakmai igényességgel, lábjegyzetekkel látta el az érintett témákat. A munka értékét a függelékben közölt szakkifejezések jegyzéke és a névmutató, valamint az angol nyelvű összefoglaló emelik.

A munka kétségtelenül hiánypótló, mert az utóbbi félévszázadban, nyomtatásban nem jelent meg egy átfogó unitárius hittani munka. A munka mindenekelőtt az unitárius teológiai hallgatók, a vallástanár-képzésen részt vevő egyetemisták tanulmányi használatára, a lelkészek és világiak hitbeli megerősítésére íródott, de mindenki, aki vallási és teológiai kérdések iránt érdeklődik haszonnal, olvashatja. A könyvet névmutató, angol nyelvű összefoglaló, valamint magyar és angol nyelvű tartalomjegyzék zárja.