Esszék a gyakorlati teológia tárgyköréből

Gellérd Imre: Esszék a gyakorlati teológia tárgyköréből. Chico: Center for Free Religion 1991. 3 pp.