Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története I.

Hoffmann Gizella, Sándor Kovács, Molnár B. Lehel (ed.): Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története I.. Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/1. Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2005. 971 pp. ISBN 973-8267-53-6

A 18. század utolsó harmadában Kénosi Tőzsér János (1708–1772) és Uzoni Fosztó István (1729–1778) lelkészek írták meg latin nyelven az erdélyi unitárius egyház összefoglaló történetét. A székelykeresztúri és a kolozsvári Unitárius Kollégium Könyvtárában őrzött monumentális latin mű csak 2002-ben a Balassi kiadó gondozásában, Káldos János szerkesztésében jelent meg nyomtatásban. Bár Márkos Albert (1878–1949), az egykori unitárius főgimnázium tanára, 1942-ben elkészült a magyar fordítással, ez csak 2005-ben kerülhetett kiadásra.
Az erdélyi unitárius egyház megalakulásának történetét tárgyaló első kötet tizennégy fejezete a keresztények Dáciában való betelepülésével kezdődően ismerteti az unitárius egyház első évtizedeinek küzdelmes történetét. A középkori gyökerekig visszanyúló spekulatív eredetkutatás után, a reformáció erdélyi fejleményein s az unitárius egyház megalakulásának stációin vezetnek végig a szerzők. A felekezetté alakulás vallási villongásait követően az egyházvezetők életrajzát és munkásságát, majd a neves unitárius iskolák rektorainak életművét ismerheti meg az olvasó. Az unitárius nyomdák 16. és 17. századi kiadványainak bemutatását az unitárius nemességről, majd a felekezet szertartásrendjéről szóló fejezet zárja. E nagy erudícióval megrajzolt, de apologetikus felhangoktól sem mentes egyháztörténet magyar nyelvű közreadása első ízben teszi lehetővé az egyház- és művelődéstörténészek számára az unitárius felekezet európai mércével sem elhanyagolható 16–17. századi szerepének értékelését. A 18. században élt szerzőpáros a modern egyháztörténetírás műhelytitkainak ismeretében úgy alkotta meg mesterművét, hogy a 21. század olvasója is bőségesen meríthet adatgazdag forrásaikból.
Kiadványunkat Szabó Árpád unitárius püspök ajánlja az olvasók figyelmébe; Balázs Mihály irodalomtörténész bevezető tanulmánya ismertet meg az egyháztörténet forrás- és keletkezéstörténetével. A felhasznált művek jegyzéke, a személy- és helynévmutató valamint az unitárius zsinatok mutatója segít tájékozódni az unitáriusok egyháztörténetében.
A tárgyalt művek cím szerinti jegyzéke tartalmazza mindazon nyomtatott és kéziratos, gyakran névtelenül terjesztett műveket, melyek az unitárius egyház megalakulásának első két évszázada során keletkeztek.