Magyar nyelv és irodalom I

A tárgy általános célja az irodalom és a vallásosság szerves kapcsolatának szemléltetése. Abból a feltételezésből indul ki, hogy a kultúra alapját alkotó szférák (vallás, irodalom, történelem, stb.) akkurátus megismerése csak úgy lehetséges, ha ezeket egy interdiszciplináris hálóban szemléljük és vizsgáljuk, hiszen gyakorlati megvalósulásukban is mindenképp komplementerek, szigorú elválasztásuk sem a megismerés, sem a továbbvitel szempontjából nem produktív. Az első félév anyaga szélesebb perspektívából, mintegy „madártávlatból” tekinti át egy hosszabb időszak reprezentatív jelenségeit. Kiindulópontként az irodalom ismert, de az idők folyamán leszűkítőnek bizonyult definícióit, periodizációját és kategóriáját értelmezzük át. Az így nyert tapasztalatok a továbbiakban stabil alapot biztosítanak a tárgyalandó jelenségek sokoldalú vizsgálatához, hiszen, amint bebizonyosodik, a jelenségek több diszciplína szempontjából relevánsak, illetve egy-egy folyamat vagy jelenség megismeréséhez több diszciplína módszertana és tudásrendszere szükséges. Így jönnek szóba: a historiográfia, a művészettörténet, szociográfia, intézménytörténet, és hangsúlyozottan a teológia és az irodalomtörténet. A vizsgálandó témák a kor meghatározó folyamatai szempontjából reprezentatív szövegek, szövegkorpuszok. Az áttekintendő periódus: középkor (nagyjából 15. század) – 19. század közepe.

Competences

Specific competences

Az egyes korok vallási és irodalmi jelenségeinek átlátása összefüggésekben, jelenségek kontextualizálása társadalmi folyamatokban, adott irodalmi szövegtípusok értelmező olvasása (emlékirat, önéletírás, apológia).

General competences

Szövegek értő, értelmező olvasása és feldolgozása, jelenségek hálózatának átlátása, terminológia elsajátítása és alkalmazása, szövegalkotás, interdiszciplináris módszertan elsajátítása és alkalmazása.

Total estimated time

Classroom study Course Seminar Practice
2 hours/week 2 0 0
28 hours/semester 28 0 0
Individual study Hours/sem
Total estimated time 85
Studying course notes and bibliography 40
Further documentation in libraries, electronic platforms, or on the field 15
Preparing essays, papers, or documentation 0
Personal tutoring 2
Total individual study 57

Examination

Az óralátogatás és a kiadott bibliográfia ismerete a szóbeli vizsga feltétele.

Bibliography

Book

Book article

Journal article

Source edition