Admitere la licență - Linia de studiu reformată

La anul I. al pregătirii teologice de 6 ani oferite de Institutul Teologic Protestant din ClujNapoca candidaţii se pot înscrie după susţinerea cu succes a examenului de admitere. Admiterea – în conformitate cu § 26 din Statutul Institutului Teologic Protestant – se face în baza unui examen de concurs. La examenul de admitere se pot prezenta membrii bisericilor reformate, evanghelice și unitariene.

Cei care se înscriu pentru examenul de admitere vor prezenta un dosar care trebuie să conţină următoarele documente:

 1. copie legalizată a certificatului de naştere
 2. dovada botezului şi a confirmării
 3. diploma de bacalaureat (în original)
 4. recomandarea congregaţiei, care în cazul candidaţilor reformaţi va fi eliberată de către consiliul presbiterial al eparhiei de care aparţin în baza domiciliului, în cazul candidaţilor evanghelici şi unitarieni de către preot, şi o va contrasemna împreună cu administratorul, respectiv curatorul, iar Oficiul Pastoral o prezintă la Oficiul Episcopal pentru confirmare. Scrisorile de recomandare vizate de către oficiile episcopale vor sosi pe cale oficială la Institutul Teologic în cazul candidaţilor reformaţi înainte de începerea taberei de preadmitere, iar în cazul studenţilor evangelici şi unitarieni înainte de începerea înscrierilor la examenul de admitere. În cazul candidaţilor reformaţi scrisoarea de recomandare va fi întocmită în baza chestionarului publicat în Ghidul de Admitere.
 5. curriculum vitae scris de mână
 6. patru fotografii de dimensiunea 3x4
 7. chitanța care dovedește achitarea taxei de înscriere
 8. adeverința medicală care trebuie să conțină rezultatul analizei de sânge şi a radiografiei pulmonare, precum şi să ateste că cel care candidează nu are insuficienţe de auz, vorbire, şi că acesta nu suferă de boli mintale şi că nu are niciun handicap care l-ar împiedica în exercitarea profesiei de preot.

La înscriere dosarele candidaților trebuie să conțină documentele menționate mai sus. Cererea de înscriere la examenul de admitere trebuie depusă personal de către candidați. Membrii Bisericii Reformate îşi pot depune dosarul doar dacă au participat la tabăra de pre-admitere organizată de Institutul Teologic. În baza documentelor depuse secretarul șef al Institutului raportează oral Comisiei de Admitere. În cazul în care secretarul șef are nedumeriri în legătură cu conținutul sau autenticitatea documentelor, va întocmi un raport scris. Comisia de admitere va analiza aceste cazuri și va lua decizii în privința acestora. Împotriva acestora nu se vor putea depune contestații. La examenul de admitere vor fi primiți cei care au depus toate documentele necesare până la data înscrierilor.

Secretariatul Rectoratului va întocmi un tabel cu candidații ai căror dosare au fost acceptate şi care va fi afișat imediat după ședința de formare. Candidații au obligația să verifice acest tabel şi să raporteze eventualele greşeli la secretariat. Decanul le va comunica personal candidaţilor respinşi decizia Comisiei de Admitere. Rectoratul întocmeşte formulare de notare pentru membrii Comisiei de Examinare cu privire la candidaţii acceptaţi, listând numele candidaţilor în funcţie de eparhii, respectiv după sex/licenţiaţi.
Perioada examenului de admitere este iulie (perioada admiterilor la facultăţi).

Locul şi adresa înscrierilor la examenul de admitere:
Secretariatul Institutului Teologic Protestant
400124 Cluj-Napoca
Piaţa Avram Iancu nr. 13. C.P. 230.

La candidaţii reformaţi stabilirea notei finale se face în baza criteriilor generale şi speciale.

 1. Criterii generale
  1. Evaluarea eligibilităţii se face în cadrul taberei de preadmitere pentru candidaţii din ambele districte. Interviul de admitere organizat cu această ocazie are caracter eliminator.
   Evaluarea nivelului de pregătire se face la fiecare disciplină.
  2. Cunoaşterea Bibliei, Vechiul Testament şi Noul Testament – examen oral. Materia examenului corespunde materiei de cunoaşterea a Bibliei din licee. La examen membrii comisiei vor evalua cât de clar, corect, la obiect şi concis rezumă candidatul punctele cheie ale întâmplărilor din Biblie de pe subiectul extras (personaje, locaţii, desfăşurarea evenimentelor), şi cât de exact poate reda conţinutul citatul/citatele din Biblie care în Ghidul de Admitere erau recomandate să fie studiate mai detaliat.
  3. Cunoaşterea Catehismului (pe de rost) – examen oral. Preşedintele comsiei va pune întrebările de pe subiectul extras, iar candidatul va reda răspunsurile pe rând.
  4. Cântece bisericeşti – examen oral. Candidatul va cânta cântecul bisericesc de pe subiectul extras dintre cele 40 de cântece bisericeşti selectate din cartea cu cântece bisericeşti în vigoare.
  5. Limba şi literatura maghiară – examen scris. Materia examenului este o selecţie din subiectele propuse pentru proba de maghiară a examenului de bacaluareat.
  6. Limba modernă – examen oral. Candidaţii care nu au susţinut bacalaureatul din limbile engleză, germană sau franceză, sau pentru că au susţinut bacalaureatul mai devreme, când proba de limbă modernă încă nu era obligatorie, vor fi examinaţi din materia de bacalaureat în vigoare în anul respectiv la limba engleză, germană sau franceză. Examenul la limba modernă are două părţi: verificarea lecturilor şi cunoştinţelor de gramatică cerute la examenul de bacalaureat, precum şi o conversaţie despre un subiect dat care va fi ales de către comisie la examen. Examenul de limba modernă are caracter eliminator.
 2. Media rezultatelor examenelor se compune astfel: limba şi literatura maghiară 40%, cunoștințe biblice 30%, Catehismului de la Heidelberg 15%, Cântece bisericeşti 15%. Candidaţii vor trebui să obţină la fiecare examen cel puţin nota 5. Pentru a putea fi admişi ei trebuie să obţină cel puţin media 6.

 3. Criterii speciale

Candidaţii care în ultimii doi ani de liceu au obţinut premiul I la faza naţională a olimpiadei de literatura maghiară (incluzând aici şi aşa numita olimpiadă alternativă), respectiv la olimpiada de cunoaştere a Bibliei, vor obţine la disciplina respectivă punctajul maxim, fără a mai susţine examenul.