Felvételi alapképzésre - Református szakirány

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 4 éves teológiai alapképzésének I. évére sikeres felvétel után lehet beiratkozni. A felvétel versenyvizsga alapján történik. (Az alapképzésre 2 éves magiszteri tanulmány épül.) Felvételire jelentkezhetnek a Protestáns Teológiai Intézetet fenntartó református egyház megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal, a lakhelyük szerint illetékes egyházközség presbitériumának ajánlásával rendelkeznek, és részt vettek a Teológiai Intézet által rendezett előfelvételi táborban. A felvételi idejére a Protestáns Teológiai Intézet bentlakást és étkezési lehetőséget biztosít a jelöltek számára. A bentlakás és étkezés díját a beiratkozás előtt közöljük.

A felvételi vizsgára jelentkezés előfeltételei

Egyházközségi ajánlólevél

A felvételi vizsgára való jelentkezés előfeltétele az illetékes egyházközség presbitériumától igényelt ajánlás. Az ajánlóleveleket hivatali úton kell megküldeni az egyházkerület Püspöki Hivatalának, megerősítés és továbbterjesztés végett. A püspöki hivatalok által láttamozott ajánlólevelek hivatalos úton érkeznek a Teológiai Intézetbe az előfelvételi tábor előtt. Az ajánlólevelet az alábbiakban mellékelt kérdőív alapján kell elkészíteni.

Kérdőív református felvételire jelentkezők számára, a presbitériumok általi ajánláshoz

A püspöki hivatalok címei:

 • Erdélyi Református Egyházkerület: str. I. C. Brătianu, nr. 51, 400079 Cluj-Napoca,Tel. 0264/592453
 • Királyhágómelléki Református Egyházkerület: str. Calvin, nr. 1, 410210 Oradea, Tel. 0259/432837

Előfelvételi tábor

A felvételiző részt vesz az előfelvételi táborban és ennek keretében szervezett felvételi interjún.

Felvételi vizsga

Ó- és újszövetségi bibliaismeret

 • A szóbeli vizsga anyaga elérhető ezen a linken.
 • A tételek tanulásánál a minél részletesebb tartalmi ismertetésre kell összpontosítani. Nincs szükség a szövegek értelmezésére. A vizsgatételek elsajátításánál az alábbi bibliafordítások közül bármelyik használható:
  • 1908-as Revideált Károli Gáspár féle fordítás
  • 1990-es Magyar Bibliatársulat által kiadott fordítás
  • 2014-es Magyar Bibliatársulat által kiadott ún. Revideált Újfordítás.
 • Azok a felvételizők, akik a líceumi tanulmányok utolsó két évében I-III. helyezést értek el országos egyéni bibliaismereti tantárgyolimpiászon, a vizsga letétele nélkül a maximális pontszámot kapják.

Heidelbergi Káté

 • Szóbeli vizsga a Heidelbergi Káté kijelölt kérdés-feleleteiből. A vizsga anyaga elérhető ezen a linken.
 • A vizsga anyaga a Heidelbergi Káté (Tavaszy Sándor féle fordítás).
 • Minden vizsgatételen öt kátékérdés szerepel.

Egyházi énekvizsga

 • Egyházi énekvizsga a használatban levő Magyar Református Énekeskönyvből (40 ének). A vizsga anyaga elérhető ezen a linken.
 • A tételsoron négy ének jelenik meg. A kijelölt énekek első versét kell ismerni és énekelve előadni.

Magyar nyelv és irodalom

 • Ha a felvételiző érettségi vizsgát tett magyar nyelvből, a magyar írásbeli eredményét számítjuk be a felvételi vizsga végeredményébe.
 • Ha a felvételiző nem érettségizett magyar nyelvből, akkor a felvételi keretében kell írásbeli vizsgát tennie. Az írásbeli vizsga formája és tartalma az magyar nyelvű érettségi vizsga modelljét követi. Lásd ehhez a Tanügyminisztérium honlapján elérhető dokumentációt (ezen a linken).
 • Azok a felvételizők, akik a líceumi tanulmányok utolsó két évében országos I-III. helyezést értek el magyar irodalmi tantárgyversenyeken (beleértve az ún. Alternatív Irodalmi Versenyt is), a Győri Szép magyar beszéd verseny Kazinczy díjazottjai, a Sátoraljaújhelyi Édes anyanyelvünk díjazottjai és az Aranka György Nyelv- és Beszédművelő verseny I. díjasai a vizsga letétele nélkül a maximális pontszámot kapják.

Idegen nyelv vizsga

 • Azok a jelentkezők, akiknek nincs angol, német vagy francia nyelvi érettségijük, az aktuális év érettségi idegen nyelvi anyagából tesznek vizsgát.


A felsorolt próbák a azokra a jelentkezőkre is érvényesek, akik teológiai tanulmányaikat második egyetemként óhajtják végezni.

Eredmények és felvétel

A felvétel az általános osztályzatok sorrendjében történik, a fenntartó kerületek által megállapított helyek számának függvényében.

A vizsgák eredményeinek általánosa a következőképpen áll össze:

 • Ó- és újszövetségi bibliaismeret vizsgaeredménye: 35%
 • Heidelbergi Káté vizsgaeredménye: 20%
 • Ének vizsgaeredménye: 15%
 • Magyar nyev és irodalom (hozott jegy vagy felvételi vizsgajegy): 30%.


A jelölteknek minden vizsgán legalább 5-ös érdemjegyet kell szerezniük. A sikeres felvételhez legalább 7-es általánost kell elérni.

Beiratkozás helye és címe

A felvételi vizsgára előzetesen lehet jelentkezni az alábbi online űrlap kitöltésével. Az online regisztrált jelentkezők számára minden esetleges további értesítést elküldünk emailben a megadott címre.

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Főtitkári Hivatal
Piaţa Avram Iancu (Bocskai tér) nr. 13.
400124 Kolozsvár

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

A beiratkozáskor a jelentkezők által személyesen benyújtott iratcsomónak a következőket kell tartalmaznia:

 1. születési bizonyítvány (eredeti és másolat);
 2. személyi igazolvány (eredeti és másolat);
 3. keresztelési és konfirmációi bizonyítvány a lakhely szerinti lelkipásztori hivataltól; áttért jelentkezők esetében az ajánlást külön is meg kell indokolni;
 4. eredeti érettségi oklevél és az iskola által hitelesített tanulmányi anyakönyvi kivonat másolata (foaie matricolă);
 5. kézírásos önéletrajz (1 példány);
 6. négy darab 3 x 4-es méretű fénykép (hátsó oldalán a jelentkező nevével és a személyazonossági igazolvány számával);
 7. a beiratkozási díj befizetését igazoló nyugta;
 8. orvosi bizonyítvány, amelynek tartalmaznia kell a vérvizsga és tüdőszűrés eredményét, vagy a családorvos igazolását arról, hogy jelentkező nem szenved fertőző betegségben és nincs környezetében TBC fertőzött, valamint azt is, hogy a jelöltnek nincsenek hallási zavarai, beszédhibája, nem szenved ideg- vagy elmebetegségben és nincsenek olyan fogyatékosságai, amelyek alkalmatlanná tennék a lelkipásztori szolgálatra.

Az 1-7. pontoknál jelölt iratokat füles irattartóban kérjük benyújtani a Rektori Hivatalba beiratkozáskor.