Felvételi tételsor - Református alapképzés 2024

Bibliaismereti tételsor

  Ószövetségi tételek

 1. A teremtés története (1Móz. 1,1–2,4a)
 2. A bűneset és a kiűzetés (1Móz. 3. rész)
 3. Bábel tornya (1 Móz. 11,1–9)
 4. Sodoma és Gomorra pusztulása, Lót megmenekülése (1Móz. 19,1–29)
 5. Ábrahám próbatétele (1Móz. 22,1–19)
 6. Jákob csalása (1Móz. 27. rész)
 7. József Potifár házában és a börtönben (1Móz. 39,1–40,23)
 8. Izráel népének elnyomatása, Mózes születése (2Móz. 1,1–2,10)
 9. Mózes elhívása (2Móz. 3,1–4,17)
 10. Átkelés a Veres-tengeren, hálaadás (2Móz. 14,1–15,21)
 11. Az aranyborjú (2Móz. 32. rész)
 12. Jerikó kikémlelése; Ráháb és a követek; Ráháb hitvallása; Jerikó elfoglalása (Józs. 2. és 6. rész)
 13. Debóra és Bárák (Bír. 4. rész)
 14. Ruth története (Ruth 1–4. rész)
 15. Sámuel születése, elhívása (1Sám. 1. és 3. rész)
 16. Dávid legyőzi Góliátot (1Sám. 17. rész)
 17. Dávid bűne és büntetése (2Sám. 11–12. rész)
 18. Salamon bölcs ítélete (1Kir. 3,16–28)
 19. Illés a sareptai özvegynél (1Kir. 17,8–24)
 20. Illés legyőzi a Baál prófétáit (1Kir. 18,20–46)
 21. Nábót szőlője (1Kir. 21. rész)
 22. A súnemi asszony története (2Kir. 4,8–37)
 23. Naámán meggyógyítása (2Kir. 5. rész)
 24. Dániel három társa a tüzes kemencében (Dán. 3. rész)
 25. Belsazár lakomája (Dán. 5. rész)
 26. Dániel az oroszlánok vermében (Dán. 6. rész)

  Újszövetségi tételek

 1. Gábriel meglátogatja Zakariást és Máriát; Mária Erzsébetnél; Keresztelő János születése (Lk.1)
 2. A tizenkét éves Jézus a templomban (Lk. 2,41–52)
 3. Keresztelő János fellépése, prédikációja; Jézus megkeresztelkedése (Mt. 3. rész)
 4. Jézus megkísértése (Mt. 4,1–11)
 5. Jézus első jele: a kánai menyegző (Jn. 2,1–11)
 6. A gutaütött meggyógyítása (Mk. 2,1–12)
 7. A bűnös asszony megkeni Jézust (Lk. 7,36–50)
 8. Jairus leánya és a vérfolyásos asszony (Lk. 8,40–56)
 9. Keresztelő János halála (Mk. 6,14–29)
 10. Az ötezrek megvendégelése (Jn. 6,1–15)
 11. Jézus megdicsőülése (Mt. 17,1–13)
 12. Az irgalmas samaritánus példázata (Lk. 10,25–37)
 13. A tékozló fiú példázata (Lk. 15,11–32)
 14. A tálentumok példázata (Mt. 25,13–30)
 15. Lázár feltámasztása (Jn, 11, 1–45)
 16. Zákeus elhívása (Lk. 19,1–10)
 17. Jézus bevonul Jeruzsálembe (Lk. 19,28–40)
 18. A lábmosás története (Jn. 13,1–20)
 19. Jézus imája a kereszten; a megtérő gonosztevő (Lk. 23,32–43)
 20. Jézus és Tamás (Jn. 20,24–29)
 21. Az emmausi tanítványok (Lk. 24,13–35)
 22. Jézus megjelenése a Tibériás tengerénél; beszéde Péterrel (Jn. 21,1–19)
 23. Az első pünkösd; az ősgyülekezet megalakulása (ApCsel. 2. rész)
 24. A sánta meggyógyítása (ApCsel. 3,1–10)
 25. A szerecsen komornyik (etióp kincstárnok) megtérése (ApCsel. 8,26–40)
 26. Saul (Pál apostol) megtérése (ApCsel. 9,1–22)

Heidelbergi Káté

1., 2., 4., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 26., 28., 29., 31., 32., 37., 45., 49., 52., 53., 54., 55., 56., 58., 65., 66., 69., 77., 81., 86., 92., 110., 112., 116., 117., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129.

Református énekek

Utolsó frissítés: 2024. január 25.

No. Cím Ének száma
1. A Sionnak hegyén, Úr Isten 65
2. A töredelmes szívet, Te, Uram, szereted 297
3. Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök királyt 348
4. Áldjátok az Úr nevét 135
5. Az erős Isten Uraknak Ura 50
6. Az Istennek szent angyala 191
7. Az Úr csodásan működik 458
8. Az Úr énnékem őriző pásztorom 23
9. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem 89
10. Dicsőség mennyben az Istennek 194
11. Erős várunk nékünk az Isten! 254b
12. Gondviselő jó atyám vagy 391b
13. Ím, bejöttünk nagy örömmel 152a
14. Imádkozzatok és buzgón kérjetek 430
15. Isten élő Lelke, jöjj 250
16. Istennel járni, lakozni 428
17. Itt van Isten köztünk 153
18. Jöjj, mondjunk hálaszót 412
19. Jöjj, népek Megváltója 181b
20. Jövel, Szentlélek, Úristen 251
21. Kegyes Jézus, itt vagyunk 151
22. Ki Istenének átad mindent 399
23. Krisztus Urunknak áldott születésén 201a
24. Megáll az Istennek Igéje 354
25. Megterítve áll előttünk 262
26. Mely igen jó az Úristent dicsérni 362
27. Mindenek meghallják, és jól megtanulják 382
28. Mindenkoron áldom az én Uramat 364
29. Mint a szép híves patakra 42
30. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek 414
31. Ó, felséges Úr, mi legyes Istenünk 8
32. Ó, maradj kegyelmeddel 172
33. Siess keresztyén, leki jót hallani 404
34. Szívemet hozzád emelem 25
35. Szomorúan sóhajt szívünk 441
36. Tebenned bíztunk eleitől fogva 90
37. Uram, bocsássad el Szolgádat békével 175
38. Uram, közel voltam hozzád 230
39. Úrnak szolgái mindnyájan 134
40. Várj ember szíve készen 184

Magyar nyelv és irodalom

A magyar írásbeli vizsga két pontot tartalmaz. Az első pont alatt egy olyan szövegértelmezési tétel áll, mint amelyet a magyar érettségire vonatkozó, a Tanügyminisztérium honlapján is közzétett tételmodel bemutat (a zip fájl ezen a linken letölthető). A második pont alatt pedig egy olyan tétel szerepel, amelyet a mellékelt tételsorból jelölünk ki.