Mitológia, vallás vagy hiedelemrendszer

Keszeg Vilmos: Mitológia, vallás vagy hiedelemrendszer. In: Ethnographia 110.1 (1999), 128-139. pp.