Regulamentul privind aplicarea sistemului de credite transferabile (ECTS)

 1. În conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi cu propria Cartă universitară, Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca aplică, în evaluarea activităţii studenţilor tuturor specializărilor (licenţă şi masterat) Sistemul European de Credite Transferabile ¬ ECTS (European Credit Transfer System).
 2. Pentru asigurarea implementării şi monitorizării aplicării ECTS, la nivelul anilor de studiu sunt desemnaţi tutori, iar la nivelul specializărilor şi al liniilor de studiu sunt desemnaţi consilieri de studii care asigură deopotrivă consilierea studenţilor şi echivalările de studii, potrivit prezentului Regulament. La nivelul Institutului aplicarea sistemului creditelor transferabile intră în atribuţiile Rectorului.
 3. Creditele reprezintă valori numerice cuprinse între 1 şi 30, alocate unor unităţi de cursuri şi unor activităţi precise dintr-un semestru. Creditele reflectă cantitatea de muncă investită de student pentru însuşirea unei discipline, sub toate aspectele (curs, seminar, practică, studiu individual etc.).
 4. Unitatea de bază a planului de învăţământ este semestrul. Acesta cuprinde 14 săptămâni de activitate didactică şi 4 săptămâni sesiune de examene, care se completează cu câte o sesiune de examene de restanţe de 2 săptămâni. În ultimul semestru se pot prevedea 2–4 săptămâni destinate pregătirii lucrării de licenţă/absolvire/disertaţie. Această activitate se creditează distinct, în conformitate cu planul de învăţământ.
 5. În prima sesiune de examene (sau în sesiunea ordinară) studentul are dreptul să se prezinte la una dintre cele două date afişate de către profesor (adică într-o sesiune se poate prezenta la examen doar o singură dată). Sesiunea de restanțe este stabilită de către Consiliul Facultății.
 6. Numărul de credite prevăzute în planul de învăţământ la curs de zi pentru un semestru este de 30.
 7. Planurile de învăţământ conţin discipline obligatorii, discipline opţionale de specialitate şi discipline facultative. Durata standard de studiu a unei discipline este de un semestru. Perioada de studiere a unei anumite discipline este hotărâtă de către Consiliul Facultății al Institutului. Prin urmare, perioada de studiere a unei discipline poate să difere în funcţie de confesiuni.
 8. Disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de către studenţi a cunoştinţelor de bază, specifice domeniului. Disciplinele opţionale şi de specialitate vizează aprofundarea unor direcţii particulare de studiu precum şi specializarea studenţilor. Disciplinele opţionale vor avea o pondere de cel puţin 15% din numărul disciplinelor.
 9. Disciplinele opţionale generale urmăresc lărgirea orizontului de cunoaştere şi de cultură generală al studenţilor. Acestea se pot alege dintr-o ofertă publicată anual de Rectoratul ITP. Studenţii au posibilitatea ca, pe toată durata studiilor, să realizeze un număr maxim de 30 credite din aceste cursuri, în locul unor cursuri opţionale de specialitate din planul de învăţământ al specializării urmate.
 10. Institutul oferă pe cheltuială proprie cel puţin o disciplină (serie de cursuri) pentru studenţii altor universităţi. Comisia pe programele de studii va decide care vor fi acele discipline opţionale în locul cărora se vor putea transfera puncte de credit de la alte universităţi.
 11. Disciplinele facultative sunt discipline oferite atât din domeniul de specializare, cât şi din alte domenii complementare. Studenţii ITP pot alege în plus, discipline opţionale din oferta ITP, aceste discipline fiind considerate discipline facultative. Rezultatele de la aceste discipline sunt consemnate în registrul matricol şi în foaia matricolă a studenţilor. Studenţii ITP pot urma, ca discipline facultative, cursuri ale altor universităţi sau specializări, cu acordul responsabililor acestora şi respectând condiţionările.
 12. ITP, pe baza contractelor de studii ale studenţilor, trimite în scris celorlalte universităţi lista disciplinelor şi numărul studenţilor implicaţi în aceste discipline facultative şi solicită acordul lor. Înscrierea poate fi refuzată atunci când ar duce la modificarea formaţiunilor de studiu la facultatea sau la specializarea solicitată. Notele obţinute la aceste discipline se trec în cataloage separate şi se trimit în scris facultăţii unde studentul este înmatriculat, pentru a fi consemnate în registrul matricol şi în foaia matricolă a studentului (la caseta „Alte discipline studiate”).
 13. Formele de verificare prevăzute în planurile de învăţământ sunt: examen, colocviu şi verificare pe parcurs. Titularul de disciplină stabileşte şi comunică în termen de cel mult două săptămâni de la începerea semestrului modul de verificare precum şi alte exigenţe privind promovarea (lucrări, proiecte realizate etc.), şi ponderea acestora în nota finală. Consiliul Facultății stabileşte exigenţele generale pentru promovarea disciplinelor. Cel puţin la jumătate din disciplinele prevăzute în planul de învăţământ pe un semestru forma de verificare este examen. Examenele pot fi susţinute numai în sesiunile de examene. Nu se poate dispune, cu titlu de sancţiune disciplinară, interdicţia prezentării studentului la examenele dintr-o sesiune.
 14. Cerinţele pentru obţinerea actelor de absolvire a studiilor într-o anumită specializare (diplomă de licenţă, diplomă de master) se stabilesc de către Consiliul Facultății. Aceste cerinţe fac parte din planul de învăţământ. Se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor doar persoanele care au calitatea de absolvenţi, adică cei care au parcurs integral planul de învăţământ prevăzut pentru specializarea respectivă. Acest lucru la nivelul studiilor de licenţă în specializarea acreditată de Teologie Protestantă Pastorală include şi efectuarea completă a practicii pastorale, în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a activităţii de practică pastorală. Prevederile legale se aplică și asupra programului de masterat acreditat Teologie Protestantă Pastorală Aplicată.
 15. Modul de susţinere a examenului de finalizare a studiilor în ITP este reglementat prin regulamente proprii (Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de masterat).
 16. Institutul Teologic Protestant are următorul sistem de acordare a creditelor:
  1. se acordă 30 credite pe semestru disciplinelor de specialitate obligatorii şi opţionale;
  2. punctele de credit pentru limba străină obligatorie prezentă în planul de învăţământ (care se va alege în cel puţin 2 semestre, şi valorează 2,5 puncte de credit pe semestru) nu se iau în considerare pentru alcătuirea totalului de 30 de puncte de credit semestriale, ci se trec separat în foaia matricolă, şi sunt o condiţie obligatorie pentru prezentarea la examenul de licenţă. În cazul în care studentul deţine dintr-o limbă străină o diplomă recunoscută internaţional (atestat de limbă), trebuie să urmeze timp de un an universitar (adică două semestre) cursurile Institutului din limba străină respectivă şi să dea examenul pentru a însuşi expresiile teologice în limba respectivă. Restul punctelor de credite – în cazul în care atestatul de limbă recunoscut internaţional este valabil pentru anii universitari respectivi – îi vor fi acordate automat;
  3. disciplinele facultative sunt creditate distinct, fiind consemnate în registrul matricol.
 17. Creditele alocate unei discipline potrivit planului de învăţământ sunt obţinute de student prin promovarea disciplinei respective, adică prin obţinerea notei minime 5 (cinci). Creditele acordate unei discipline nu se pot obţine în etape. Creditele aferente unei discipline nu pot fi luate în considerare decât într-un singur semestru, fie în semestrul în care au fost obţinute, fie într-un semestru viitor.
 18. Creditele se pot obţine şi în avans şi se pot reporta în semestrele următoare, unde disciplina respectivă figurează conform planului de învăţământ. În contractul de studii se vor evidenţia în mod distinct disciplinele ale căror credite nu vor fi luate în considerare în semestrul în care au fost obţinute, ci se vor reporta într-un semestru viitor. Partea contractului de studiu care stipulează acest lucru este irevocabilă.
 19. Institutul este cel care impune condiţiile înscrierii la anumite cursuri obligatorii, opţionale, respectiv facultative. La alegerea disciplinelor opţionale recomandate datorită caracterului lor auxiliar din punctul de vedere al pregătirii este decisivă şi părerea profesorului de specialitate.
 20. Condiţiile înscrierii şi ale pregătirii sunt stabilite în Contractul de Studii încheiat între Rector şi student. Contractul de studii conţine şi declaraţia studentului referitoare la faptul dacă mai este înscris şi la alte instituţii de învăţământ superior.
 21. Data limită de încheiere a contractelor de studii este sfârşitul primei luni de la începerea semestrului de toamnă. Studentul este liber să aleagă dintre disciplinele oferite, respectând regulile şi condiţiile, el/ea putându-se înscrie în orice semestru la o anumită disciplină, în măsura în care îndeplineşte cerinţele respective. În cazul nepromovării examenului se poate înscrie şi a doua oară la disciplina respectivă. Studentul se poate prezenta la examen doar la disciplinele care figurează în contractul lui de studii.
 22. De-a lungul unui an universitar studentul (chiar şi pentru mărire de notă) se poate prezenta de cel mult două ori la examen din fiecare disciplină, dar numai o singură dată în sesiune. Neprezentarea la examen în sesiunea programată pentru o disciplină care apare în contractul de studiu înseamnă consumarea unui drept de prezentare la examen din cele două posibilităţi avute la dispoziţie. În cazul absenţelor motivate (de exemplu boală etc.) neprezentarea studentului la examen nu atrage după sine pierderea uneia dintre posibilităţile de susţinere a examenului. Pentru sesiunile de restanţe titularul de disciplină stabileşte modul de examinare la acele discipline pentru care forma de examinare prevăzută în planul de învăţământ este verificarea pe parcurs.
 23. Consiliul Facultății poate decide organizarea unei sesiuni extraordinare de examene în cazuri motivate pentru acei studenţi care cu permisiunea prealabilă a Consiliului Facultății se aflau în alt loc în timpul sesiunii ordinare de examene (de ex. au participat la conferinţe internaţionale, concursuri etc.).
 24. Examenele pentru mărirea notei pot fi susţinute numai în sesiunile de restanţe din anul universitar în care examenele au fost promovate. Condiţiile participării la astfel de examene sunt hotărâte de Consiliul Facultății.
 25. În cazul în care studentul nu obţine notă de promovare după cea de a doua examinare, dar a realizat minimum 40 de credite în anul de studiu respectiv, poate solicita din nou înscrierea la disciplina respectivă. El va reface întreaga activitate didactică prevăzută în planul de învăţământ la acea disciplină, exceptând frecventarea cursurilor, dacă le-a urmărit în procentaj corespunzător, după care se poate prezenta din nou, cel mult de două ori, la examen. La a doua înscriere studentul va avea statut de student cu taxă la disciplina respectivă. În cazul în care, ca urmare a modificării planului de învăţământ, numărul de credite alocat respectivei discipline s-a modificat până în momentul reînscrierii studentului, cuantumul taxei aferente disciplinei se va calcula în funcţie de numărul de credite pe care aceasta îl are la data reînscrierii.
 26. Nepromovarea unei discipline obligatorii după două înscrieri atrage după sine exmatricularea studentului din ITP. În cazul nepromovării unui examen la o disciplină opţională nici după a doua înscriere, studentul poate alege o altă disciplină opţională, la care va avea, de asemenea, statut de student cu taxă.
 27. Studentul care în anul universitar respectiv nu a adunat cel puţin 40 de credite din disciplinele obligatorii respectiv opţionale va fi exmatriculat în mod automat din ITP. La socotirea celor 40 de puncte de credit anuale nu se iau în calcul creditele obţinute pentru disciplinele facultative şi nici cele obţinute în anul respectiv, dar care au fost trecute în contractul de studii pentru semestre ulterioare.
 28. Un examen promovat într-un an universitar anterior se consideră promovat şi atunci dacă între timp valoarea punctelor de credit alocate la disciplina respectivă s-a schimbat, respectiv dacă disciplina de un semestru s-a transformat într-una de două semestre sau disciplina de două semestre a fost comprimată într-un semestru. Orice alte probleme legate de acest subiect sunt reglementate prin hotărârile Consiliului Facultății.
 29. La cererea studentului, creditele pentru o disciplină pot fi echivalate cu creditele obţinute la o disciplină cu tematică echivalentă de la o altă universitate.
  1. creditele obţinute de studenţi în programele internaţionale vor fi echivalate conform procedurii în limita compatibilităţii planurilor de învăţământ ale instituţiilor implicate;
  2. Consiliul Facultății este îndreptăţit să decidă asupra echivalării creditelor obţinute de studenţi la alte universităţi (de stat, confesionale, private etc.). Creditele realizate în condiţiile prezentului articol se consideră obţinute în semestrul în care această disciplină figurează în Contractul de studii;
  3. echivalarea disciplinelor şi acordarea creditelor corespunzătoare se face de către o comisie permanentă desemnată de Consiliul Facultății la începutul fiecărui an universitar;
  4. În cazul examenelor echivalate, se va trece în foaia matricolă denumirea disciplinei din planul de învăţământ, menţionând la observaţii că disciplina a fost echivalată.
 30. Dacă la sfârşitul duratei legale a programului de studii studentul nu a obţinut toate creditele stabilite în planul de învăţământ, el poate solicita prelungirea duratei de studiu în regim cu taxă pentru disciplinele nepromovate. Studentul trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care îşi încheie studiile.
 31. În acest caz, solicitantul va avea statutul de student şcolarizat în regim cu taxă, atât pentru disciplinele nepromovate, cât şi pentru disciplinele apărute ca diferenţe ca urmare a eventualei modificări a planului de învăţământ. Studenţii aflaţi în situaţia prevăzută în prezentul articol nu pot beneficia de facilităţile prevăzute de lege pentru studenţi, pe durata acestei prelungiri.

 32. La cererea studentului, Consiliul Facultății poate aproba întreruperea studiilor, pe o perioadă de maximum 1 an, dar numai după parcurgerea a cel puţin două semestre. Cererea privind întreruperea studiilor trebuie depusă înainte de începerea anului universitar la Secretariatul ITP. Pentru motive de sănătate atestate prin adeverinţă medicală în care medicul recomandă întreruperea sau alte motive bine întemeiate, stabilite ca atare prin regulamentele interioare (bursă în străinătate, concediu de maternitate etc.), întreruperea poate fi solicitată pe parcursul oricărui semestru. După revenire, studentul trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care își va termina studiile. Acest fapt trebuie adus la cunoştinţa studentului în momentul întreruperii studiilor, menţionând pe cererea de întrerupere că a luat la cunoştinţă acest lucru.
 33. Nu se poate acorda întreruperea studiilor în cazul studenţilor aflaţi în situaţie de exmatriculare.
 34. Ultimul semestru înaintea întreruperii şi primul semestru după revenire se consideră două semestre consecutive din punctul de vedere al acumulării creditelor.
 35. De regulă, într-un an universitar se poate promova un singur an de studii. În cazul studenţilor cu rezultate excepţionale, Consiliul Facultății poate aproba parcurgerea şi promovarea a doi ani de studii într-un an universitar, în următoarele condiţii: studentul să fie cel puţin în anul II de studii, să fie integralist (fără examene restante) şi să aibă media ponderată a ultimului an de studii de minimum 9,00.
 36. Prezentul Regulament va intra în vigoare după aprobarea lui de către Senatul ITP.
 37. Modificarea prezentului Regulament intră în atribuţiile Senatului ITP.

Prezentul Regulament a fost revizuit şi aprobat de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 26.01.2011, și revizuit de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 18.07.2014.

Valid from: 
2014-07-07