Codul Etic ITP

  1. Principii fundamentale

 1. Codul Etic al Institutului Teologic Protestant se bazează pe sistemul valoric protestant creștin și reglementează cerințele vieții academice, ca de exemplu libertatea academică, autonomia personală, dreptatea și echitabilitatea, responsabilitatea, meritele profesionale, priceperea, cinstea și onestitatea, claritatea, caritatea, respectul și toleranța.
 2. Normele Codului Etic au un caracter obligatoriu pentru comunitatea academică, (cadre didactice și de cercetare, studenți, personal tehnico–administrativ) și pentru toți cei care desfășoară orice fel de activitate în cadrul ITP.
 3. Membrii comunității academice trebuie să respecte în mod obligatoriu normele Cartei ITP și ale altor regulamente și legi în vigoare: Legea învățământului, Codul Muncii, respectiv toate acele norme, care reglementează activitatea didactică, de cercetare, de organizare a învățământului, activitatea administrativă și alte activități din cadrul ITP.
 4. Funcționarea Institutului este determinată și de așteptările și dispozițiile Bisericilor susținătoare.
 5. 2. Libertatea academică

 6. Libertatea academică presupune dreptul oricărui membru al comunității academice de a-și exprima liber opiniile sale legate de domeniul său de activitate, în cadrul cursurilor, seminariilor și conferințelor științifice. Orice membru al comunității academice își poate exprima în mod liber, în interiorul sau în afara Institutului, opiniile bazate pe competența sa profesională.
 7. Libertatea academică asigură participarea fără orice discriminare la conducerea ITP, asigură sistemul corect și clar al promovării.
 8. Orice membru al comunității academice este obligat să respecte libertatea, demnitatea altora. În baza libertății academice este interzis comportamentul necreștin, este interzisă manipularea, educarea în spirit extrem, respectiv care stârnește ura.
 9. 3. Autonomia personală

 10. Cadrul didactic are dreptul de a elabora, modifica, corecta programe de studii și de cercetare științifică – conform programelor în vigoare.
 11. Libertatea academică implică respectul libertății academice a altuia. Acele persoane care într-un fel sau altul ajung în posesia unor informații sau documente confidențiale referitoare la persoane sau instituții, sunt obligate să le trateze astfel încât să nu dăuneze prin acestea intereselor persoanei sau instituției vizate.
 12. Cadrele didactice și personalul administrativ sunt obligate să trateze confidențial orice informație de orice natură legată de studenți. Angajații universității au dreptul să facă publică orice informație internă doar cu acordul Rectorului sau Decanului.
 13. 4. Dreptate şi echitate

 14. Membrii comunității academice din cadrul instituției vor fi tratați cinstit, echitabil și fără nici o discriminare. De aceea este interzisă discriminarea negativă a membrilor comunității academice, în ceea ce privește rasa, religia, etnia, sexul, apartenența socială, vârsta sau alte caracteristici personale.
 15. Membrii comunității academice sunt obligați să aplice fără nici o discriminare principiul competitivității, al șanselor egale în domeniul activității didactice și cercetării.
 16. Este interzisă recurgerea în cadrul ITP, precum și în sistemul relațional extern al acestuia, la orice fel de sistem relațional bazat pe corupție.
 17. Membrii comunității academice vor evita și elimina din cadrul activității lor incompatibilitatea, care provine din acumularea diferitelor relații și poziții.
 18. Angajații ITP vor putea desfășura o activitate în cadrul unei alte instituții de învățământ sau în alte domenii de activitate doar cu acordul scris al ITP.
 19. Membrii comunității academice sunt obligați să aducă la cunoștința conducerii ITP orice situație, care se poate încadra în rândul corupției personale sau instituționale, ca de exemplu:
  1. pretinderea unor fonduri materiale sau bănești, respectiv acceptarea acestora în cazul oricărui examen, a oricărei promovări, etc.;
  2. pretinderea unor favoruri personale de la un membru al comunității academice, care se află în fața unei analize, promovări sau mustrări;
  3. aplicarea evaluării neobiective în cazul concursurilor de ocupare a posturilor; respectiv servicii personale și bunuri materiale oferite de candidat sau de cel evaluat;
  4. oferirea de bunuri materiale, bani sau alte obiecte în scopul atingerii unor avantaje acelor persoane care sunt în funcția în care sunt obligați să ducă o cauză la bun sfârșit;
  5. acele cazuri în care cadrul didactic, studentul, persoana administrativă sau persoana care desfășoară provizoriu o activitate în cadrul ITP va utiliza baza materială sau informațională a Institutului în scopuri personale sau în alte scopuri, care nu deservesc interesele ITP.
 20. 5. Merite profesionale şi sentimentul responsabilităţii morale

 21. ITP recunoaște și recompensează după posibilități acele rezultate personale sau colective, care ajută la atingerea scopurilor acceptate din Carta ITP.
 22. Evaluarea membrilor comunității academice este o activitate desfășurată în interesul instituției aflate în serviciul Bisericilor susținătoare și se va desfășura după criteriile rezultatelor obținute de aceștia.
 23. Evaluarea studenților se va desfășura pe de o parte având la bază rezultatele obținute, activitatea lor desfășurată în cadrul cursurilor, seminariilor, examenelor, a diferitelor concursuri, în cadrul cercetării, în timpul practicii pastorale, activitatea lor desfășurată în domeniul vieții comunitare din instituție, iar pe de altă parte având la bază criteriile habitatului necesar desfășurării viitoarei lor activități preoțești.
 24. În evaluarea personală a cadrelor didactice este decisiv rezultatul obținut în cadrul activității didactice și de cercetare, respectiv efectul acestuia asupra comunității: calitatea cursurilor, seminariilor, manualelor, suporturilor de curs, cantitatea și numărul publicațiilor; programele (granturile), contractele de cercetare obținute prin concursuri și, nu în ultimul rând, orice activitate ce este în folosul Institutului (cercetare de nivel înalt în cercuri studențești, lucrări de diplome proeminente etc.).
 25. Evaluarea personală a personalului administrativ se desfășoară bazându-se pe calitatea, cantitatea și diversitatea serviciului efectuat.
 26. Evaluarea cadrelor de conducere de orice nivel din cadrul ITP se desfășoară după următoarele criterii:
  1. eficiența administrării bunurilor materiale și spirituale;
  2. serviciul de calitate corespunzător;
  3. implementarea punctualităţii şi cinstei, respectiv a disciplinei de muncă;
  4. aplicarea legilor şi a regulilor;
  5. crearea climatului favorabil muncii eficiente.
 27. Printre scopurile fundamentale ale ITP se numără crearea unui climat, în care se formează munca de calitate, capacitatea de inițiativă, interesul științific, eficiența, profesionalismul, dezvoltarea spirituală și conștiința profesională. De aceea, ITP stimulează îndeosebi aprofundarea conștiinței profesionale a cadrelor didactice și a studenților.
 28. Membrii ITP și ai comunității academice sunt obligați să înlăture din munca lor superficialitatea, indiferența, mediocritatea, nepăsarea, să îndemne la educarea la munca originală, calitativă.
 29. 6. Cinste şi integritate

 30. Orice membru al comunității academice are obligația de a manifesta un comportament onest și cinstit atât în activitatea didactică cât și în cercetare și în funcția de conducere, și anume conform prevederilor normelor creștine bazate pe Biblie.
 31. Comportamentul cinstit atrage după sine și faptul că cel care va contribui la obținerea rezultatelor științifice (cercetare, articol, carte, prelegere etc.) va fi apreciat în mod corespunzător de către conducerea ITP.
 32. Este interzisă orice înșelăciune intelectuală: însușirea lucrărilor științifice; copierea sau orice fel de fraudă în timpul examenelor; plagiatul; însușirea lucrărilor de diplomă, cumpărarea lucrărilor, arogarea sintezelor etc.
 33. 7. Claritate

 34. ITP facilitează accesul la toate informațiile care sunt importante pentru cadrele didactice și studenți, respectiv pentru alte instituții, cu care ITP colaborează. Transmiterea informațiilor trebuie să servească interesele ITP. Este interzisă scurgerea de informații, publicarea, respectiv comunicarea oricărei informații, care poate dăuna intereselor ITP. Astfel este interzisă și publicarea informațiilor false.
 35. Normele prevăzute pentru ocuparea unei funcții didactice și administrative trebuie făcute publice.
 36. Studenții trebuie informați în timp util despre regulamentul interior al ITP, despre programele de învățământ, regulamentul de examinare, regulamentul internatului, precum și despre reglementările referitoare la burse și alte alocații sociale.
 37. 8. Responsabilitate personală, socială şi profesională

 38. În cazul în care membrii comunității academice reprezintă instituția, aceștia sunt obligați să respecte așteptările profesionale și etice, adică să apere și să promoveze cinstea și renumele membrilor comunității, instituției și Bisericii lor.
 39. Este interzisă prezentarea răuvoitoare, falsă și deformată a programelor de învățământ, a cadrelor didactice, a studenților și a problemelor legate de ITP, respectiv este interzisă calomnierea comunității.
 40. Este interzisă prezentarea în public a problemelor ivite și în curs de rezolvare în sânul comunității academice. Comunicarea informațiilor destinate publicului se va face doar cu acordul Rectorului și/sau Decanului.
 41. În cadrul comunității academice își are locul orice observație critică și orice comportament referitor la persoane și grupuri care favorizează funcționarea corectă a vieții academice. Prin manifestarea poziției critice nu este voie să fie încălcate regulile etice, pedagogice, științifice în vigoare, fie acestea reglementate prin lege sau fie acestea reguli nescrise.
 42. 9. Caritate

 43. ITP și comunitatea academică își ajută la nevoie membrii sau grupul membrilor prin acte de caritate. Acțiunile caritabile se desfășoară în baza unei aprecieri obiective, fără părtinire.
 44. 10. Respect, toleranţă, spirit ecumenic

 45. ITP impune atât în cadrul său, cât și în cadrul relațiilor externe principiul respectului și toleranței bazat pe iubirea creștină a aproapelui, precum și spiritul ecumenic.
 46. Este interzisă orice formă a hărțuirii – inclusiv amenințarea spirituală și fizică, umilința, scrisorile anonime, etc. – în relațiile dintre colegi, respectiv dintre cadrele didactice și studenți, dintre superiori și subalterni.
 47. 11. Regulile relaţiilor dintre membrii comunităţii academice

 48. Relația dintre cadrele didactice trebuie să fie caracterizată de aprecierea reciprocă, de respectarea diferențelor și libertății personale bazate pe iubirea aproapelui. În evaluarea reciprocă, ei trebuie să tindă spre obiectivitate și, din acest punct de vedere, se vor lua în considerare acele criterii de evaluare, care privesc realizările, meritele și rezultatele profesionale și care au fost acceptate și de ITP.
 49. Este interzisă diferențierea defavorabilă (discriminarea) a colegilor, precum și încălcarea confidențialității, calomnierea colegilor și a studenților.
 50. Relația dintre cadrele didactice și studenți se bazează pe iubirea aproapelui, pe aprecierea reciprocă, iar această relație trebuie să servească interesele activității didactice și de educare. De la cadrul didactic se cere un exemplu personal atât pe plan profesional, cât și spiritual, pentru ca acesta să poată favoriza îmbogățirea psihică, spirituală și morală a studenților. Nimeni nu are voie să abuzeze de poziția sa de cadru didactic. De la studenți se cere de asemenea să manifeste iubirea aproapelui și respect față de cadrele didactice și de personalul administrativ. De la membrii comunității academice se pretinde o ținută adecvată, iar de la cadrele didactice și studenți un comportament și un stil de vorbire demn de un teolog.
 51. 12. Alte drepturi şi interdicţii

 52. Cadrele didactice au același drepturi ca și fiecare cetățean al tării. Ei își pot exprima liber opiniile, pot participa la manifestări politice, dar toate acestea le vor face ca și persoane particulare. Opinia lor personală nu o vor putea exprima în numele Institutului. În situații speciale nu au voie să se sustragă de la prevenirea pericolului, nu vor putea împiedica sau întârzia soluționarea problemei.
 53. În cadrul Institutului este interzis prozelitismul politic, ideologic și religios.
 54. Studenții și cadrele didactice trebuie să exploateze eficient infrastructura instituțională și este de datoria lor ca aceasta să fie păstrată cu grijă. Orice deteriorare poate atrage după sine plata daunelor, respectiv pedeapsa. Este interzisă schimbarea destinației spațiilor interioare fără acordul conducerii.
 55. Este interzisă utilizarea rețelei de Internet a Institutului în acele scopuri care contrazic regulamentul interior al utilizării Internetului, respectiv care sunt incompatibile cu cele fixate în Codul Etic al Institutului.
 56. Este interzisă introducerea în Institut a substanțelor psihotrope și a băuturilor alcoolice, precum și organizarea jocurilor de noroc și a pariurilor.
 57. Este interzisă utilizarea documentelor falsificate (adeverințe medicale false etc.).
 58. 13. Dispoziţii finale

 59. Comisia de Etică a ITP este responsabilă pentru respectarea și aplicarea normelor prezentului Cod Etic.
 60. Comisia de Etică este propusă de către Consiliul Facultății și aprobată de Senatul ITP. Regulamentul de funcționare al Comisiei de Etică este anexa prezentului Cod Etic.
 61. Fiecare membru al comunității academice este obligat să respecte prevederile Codului Etic. Apartenența la comunitatea academică înseamnă și faptul că fiecare membru își asumă responsabilitatea față de faptele și omisiunile sale.
 62. Încălcarea prevederilor prezentului Cod Etic atrage după sine procedura morală și în anumite cazuri procedura de disciplină conform Regulamentului de disciplină, Codul Muncii și a altor regulamente ale ITP.

Prezentul Regulament a fost revizuit şi aprobat de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 21.02.2017.

Valid from: 
2017-02-22