Metodologia organizării şi desfăşurării alegerilor conducerii academice din Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

  Principii și dispoziții generale

 • Art. 1. Organizarea și desfășurarea alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică din ITP vor fi conforme cu normele legislative în vigoare la data alegerii, inclusiv OMECS nr. 3.751 din 29 aprilie 2015, prevederile art. 123 alin. (8), art. 207, art. 208 alin. (1), art. 209-213, art. 214 alin. (1)-(4), art. 227 alin. (3)-(5), art. 291 alin. (2), (5), (6) și (7) și art. 295 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Cartei ITP.
 • Art. 2. Organizarea și desfășurarea alegerilor, precum și validarea internă a structurilor și funcțiilor de conducere are loc din 4 în 4 ani, cu respectarea principiilor legalității, a autonomiei universitare, a transparenței, a respectării drepturilor și libertăților studenților și ale personalului academic, a reprezentativității pe linii de studiu, a responsabilității, precum și a normelor etice și deontologice.
 • Art. 3. Durata mandatului organelor de conducere este de patru ani. Alegerile pentru posturile de conducere devenite vacante în timpul mandatului se organizează conform metodologiei folosite pentru alegerile de la începutul acelui mandat, dacă prin lege nu se prevede altfel.
 • Art. 4. Durata alegerilor pentru funcțiile de conducere nu poate depăși șase luni.
 • Art. 5. În cazul revocării titularului unei funcții de conducere sau vacantării acesteia, procesul alegerii sau numirii succesorului nu poate depăși trei luni.
 • Art. 6. Alegerile se fac pe bază de vot universal, direct și secret. Fiecare persoană are dreptul la un singur vot. Au drept de vot cadrele didactice și cercetătorii din ITP, titulari prin concurs, cu norma de bază în ITP, având contract de muncă pe durată nedeterminată cu ITP, precum și studenții. Reprezentarea nu este admisă în cazul în care votul este secret. Alegerile pentru o structură de conducere se validează dacă au participat cel puțin jumătate plus unu din membrii cu drept de vot la nivelul acelei structuri.
 • Art. 7. Sunt declarate alese în Consiliul Facultății și în Senat, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi „pentru” și până la completarea locurilor eligibile, persoanele care au obținut majoritatea voturilor (jumătate plus unu) din totalul membrilor electori prevăzuți pentru nivelul respectiv.
 • Art. 8. Dacă pentru un loc de reprezentare sau pentru o funcție de conducere nici unul dintre candidați nu a obținut cel puțin jumătate plus unu din voturi, atunci se organizează un nou tur de scrutin, la care participă numai primii doi candidați clasați în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute.
 • Art. 9. În toate structurile de conducere pot fi aleși numai membri ai comunității universitare, cadre didactice și cercetători, respectiv studenți de la toate ciclurile de studii universitare și forme de învățământ. Ponderea studenților în Consiliul Facultății și în Senat este de min. 25%.
 • Art. 10. Alegerile reprezentanților studenților în structurile de conducere academică sunt organizate de către studenți respectând prevederile Cartei ITP și a Regulamentelor proprii privind activitatea studenților cu sprijinul logistic acordat de către ITP.
 • Art. 11. Organele de conducere ale ITP vor fi alcătuite din cadre didactice reprezentative, cu prestigiu științific și didactic, cu autoritate morală și cu aptitudini manageriale.
 • Art. 12. Reprezentanții studenților în organele de conducere (Consiliul Facultății și Senat) trebuie să aibă rezultate bune în pregătirea profesională, precum și o conduită responsabilă, demnă de teolog creștin.
 • Art. 13. Pentru funcțiile de rector și decan pot candida cadrele didactice titulare ITP.
 • Art. 14. Perioada în care se exercită mandatul funcțiilor de conducere este egală cu perioada mandatelor structurilor care le-au ales.
 • Art. 15. Ședința de constituire a noilor structuri de conducere este legală numai dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 din numărul membrilor structurii respective.
 • Art. 16. Alegerea unei persoane într-un organism de conducere se face numai cu consimțământul acesteia. Nici un candidat nu poate fi ales în absență ori împotriva voinței sale, exprimate în scris.
 • Art. 17. Nu pot fi alese în funcții de conducere cadrele didactice și cercetătorii care au împlinit vârsta legală de pensionare la data alegerilor.
 • Art. 18. Exercitarea mandatului unei noi structuri sau funcții de conducere, cu excepția rectorului, începe după validare.
 • Art. 19. Rectorul nou ales își începe exercitarea mandatului după confirmarea de către ministrul de resort.
 • Art. 20. În perioada dintre data alegerilor și cea la care noile structuri de conducere își preiau prerogativele, activitatea de conducere este exercitată de structurile în funcție la data alegerilor.
 • Normele de reprezentare

 • Art. 21. Componența membrilor Consiliului Facultății este de maximum 75% cadre didactice și de cercetare, respectiv minimum 25% studenți. Reprezentanții cadrelor didactice și de cercetare în Consiliul Facultății sunt aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din facultate, iar reprezentanții studenților sunt aleși prin vot universal, direct și secret de către studenții facultății.
 • Art. 22. Conform structurii sale specifice, ITP are un decan și un prodecan.
 • Art. 23. Dat fiind structura specifică a ITP, cotele-părți de reprezentare în Senat se realizează pe baza liniilor de studiu, în felul următor: dintre cele 9 cadre titulare alese 5 aparțin Bisericii Reformate, 3 Bisericii Unitariene și 1 Bisericii Evanghelice-Lutherane.
 • Art. 24. Conform structurii sale specifice, ITP are un rector și un prorector.
 • Biroul Electoral ITP

 • Art. 25. Senatul ITP desemnează un Birou Electoral al ITP, numit în continuare BE, ca organism imparțial la nivel de universitate responsabil cu organizarea și desfășurarea alegerilor, precum și cu validarea rezultatelor.
 • Art. 26. Membrii BE sunt aleși în conformitate cu OMECS nr. 3.751 și sunt numiți prin Decizia Rectorului.
 • Art. 27. BE este format dintr-un număr impar de membri, dintre care cel puțin unul posedă in mod obligatoriu pregătire juridică, și doi studenți.
 • Art. 28. La prima ședință, membrii desemnați în biroul electoral al universității aleg din rândul lor, prin vot secret, președintele biroului electoral al universității și adjunctul acestuia.
 • Art. 29. Biroul electoral al universității lucrează în prezența majorității membrilor lui și ia decizii cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.
 • Art. 30. Senatul universitar stabilește numărul birourilor secțiilor de votare.
 • Art. 31. BE este responsabil în fața Senatului ITP pentru următoarele acțiuni:
  1. actualizarea listelor de vot;
  2. aducerea la cunoștința publică a locației secțiilor de votare;
  3. arondarea pe secții de votare, unde este cazul;
  4. afișarea listelor de vot arondate pe secții;
  5. distribuirea buletinelor de vot;
  6. numărarea și verificarea proceselor-verbale întocmite de comisiile de votare pe secții;
  7. centralizarea voturilor și comunicarea rezultatului referendumului;
  8. organizarea campaniei de informare cu privire la data și obiectul referendumului, la participanții la vot și locul desfășurării referendumului;
  9. acreditarea persoanelor desemnate de către candidați ca observatori, pe lângă biroul electoral din fiecare secție de votare.
 • Alegerile la nivelul departamentului

 • Art. 32. Alegerile pentru Consiliul Facultății încep la data stabilită prin hotărârea Senatului.
 • Art. 33. La nivelul facultății, stabilirea structurilor și a funcțiilor de conducere se face după următoarea procedură:
  1. Componența membrilor Consiliului facultății este de cel mult 75% cadre didactice și de cercetare și, respectiv, cel puțin 25% studenți;
  2. Reprezentanții cadrelor didactice și de cercetare în Consiliul facultății sunt aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare în facultate. În cazul în care toate cadrele didactice și de cercetare titulare din cadrul ITP sunt membri ai Consiliului facultății, nu se vor organiza alegeri.
  3. Reprezentanții studenților sunt aleși prin vot universal, direct și secret al tuturor studenților din facultate, conform regulamentelor proprii stabilite de ei. Alegerea poate avea loc odată cu aceea pentru reprezentanții studenților în Senat.
 • Art. 34. Vechiul Consiliu organizează alegerea noului Consiliu și a reprezentanților facultății în noul Senat.
 • Art. 35. În cadrul aceluiași tur de scrutin se procedează la alegerea membrilor Consiliului și a reprezentanților facultății în Senat.
 • Art. 36. Procedurile se fac publice cu cel puțin 15 zile înainte de data alegerilor.
 • Art. 37. Cu prilejul desfășurării alegerilor de la nivelul facultății se încheie un proces verbal care conține rezultatele votului, numele membrilor noului Consiliu și numele reprezentanților facultății în Senatul ITP. Procesul verbal, semnat de cel care l-a întocmit și de toți membrii vechiului Consiliu, va fi depus la Secretariatul ITP.
 • Art. 38. Noul Consiliu își îndeplinește atribuțiile începând cu a doua zi după validarea alegerii sale de către Senat.
 • Art. 39. Decanul este selectat prin concurs public, organizat de către noul rector al ITP și validat de Senat. La concurs pot participa persoane din cadrul ITP sau din orice facultate de profil din țară ori din străinătate care, pe baza audierii în noul Consiliu al facultății, au primit avizul acestuia de participare la concurs.
 • Art. 40. Candidatura pentru postul de decan se depune în intervalul cuprins între a 15-a și a 5-a zi dinaintea datei stabilite pentru ședința de avizare.
 • Art. 41. În cadrul concursului organizat de către noul rector, Consiliul avizează candidații la funcția de decan cu votul majorității simple a membrilor acestuia și pe baza unei metodologii specifice elaborate de Senat.
 • Art. 42. Consiliul facultății are obligația de a aviza cel puțin 2 candidați, cu majoritate din numărul membrilor consiliului.
 • Art. 43. Propunerile pentru decan se înaintează rectorului de către Consiliul facultății, în ordinea numărului de voturi și alături de procesul verbal al ședinței de avizare.
 • Art. 44. Prodecanul reprezintă funcție de conducere la nivelul facultății, fiind desemnat în acest scop de către decan. Prodecanul va fi validat de Consiliu.
 • Alegerile la nivelul Senatului

 • Art. 45. Senatul ITP are în compoziția sa reprezentanți ai cadrelor didactice ITP, ai studenților ITP, precum și ai Bisericilor fondatoare. Bisericile fondatoare au câte un reprezentant (episcopi sau delegații lor oficiali) în senatul universitar.
 • Art. 46. Membrii senatului universitar din cadrul ITP vor fi aleși după cum urmează:
  1. reprezentanții cadrelor didactice și de cercetare în Senat sunt aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din ITP, în proporție de maximum 75%;
  2. reprezentanții studenților sunt aleși prin votul universal, direct și secret al studenților conform Regulamentului privind Statutul Uniunii Studențești, în proporție de minimum 25%.
 • Art. 47. Candidații pentru ocuparea funcției de membru al Senatului vor depune cererea la BE, care administrează procedura alegerilor.
 • Art. 48. Senatul își alege, prin vot secret, un președinte care conduce ședințele senatului universitar și reprezintă Senatul în raporturile cu rectorul.
 • Art. 49. Persoanele care ocupă una dintre funcțiile de conducere de prorector, decan, prodecan, director de departament pot fi membre în Senatul universității, cu condiția să fie alese în această calitate.
 • Alegerile la nivelul Rectorului

 • Art. 50. Rectorul este desemnat conform OMECS nr. 3751, cu un mandat de 4 ani, prin una dintre următoarele modalități:
  1. pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de Senat; sau
  2. prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare și al reprezentanților studenților.
 • Art. 51. Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prevăzute la articolul de mai sus, se stabilește cu minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare și al reprezentanților studenților.
 • Art. 52. Conform referendumului universitar din anul 2019 organizat în ITP în conformitate cu prevederile OMECS nr. 3751/2015, modalitatea aleasă în unanimitate de către comunitatea academică ITP este desemnarea rectorului pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare și al reprezentanților studenților din Senat și din Consiliul Facultății.
 • Art. 53. Candidaturile pentru funcția de rector al ITP se depun la BE cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data alegerilor.
 • Art. 54. Dosarele de candidatură pentru funcția de rector al ITP vor cuprinde:
  1. curriculum vitae și lista de lucrări;
  2. programul managerial.
 • Art. 55. Persoanele cu drept de vot sunt înscrise pe listele de vot ale ITP. Listele de vot conțin: numărul curent, nume, prenume, CNP.
 • Art. 56. Afișarea listelor de vot se face cu cel puțin 4 zile înaintea declanșării votului.
 • Art. 57. Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea in listele de vot.
 • Art. 58. Imediat după încheierea procedurii de vot, se trece la numărarea și validarea voturilor valabil exprimate.
 • Art. 59. După încheierea votului, președintele, în prezența membrilor biroului secției de votare, anulează buletinele de vot rămase neîntrebuințate.
 • Art. 60. Rezultatul alegerii se consemnează într-un proces verbal semnat de membrii BE.
 • Art. 61. Contestațiile se prezintă președintelui BE.
 • Art. 62. BE întocmește un dosar care cuprinde: procesul verbal, contestațiile, buletinele de vot nule și cele contestate, precum și lista electorală utilizată.
 • Art. 63. Alegerile sunt validate dacă participă cel puțin jumătate plus unu din numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe lista de votare.
 • Art. 64. Rezultatul alegerilor va fi adus la cunoștința comunității academice și a Senatului ITP. Senatul primește rezultatele centralizate de la BE, validează rezultatele și le comunică publicului și Ministerului Educației și Cercetării Științifice.
 • Art. 65. Rectorul ales de comunitatea universitară este supus procedurii de confirmare prin ordin al ministrului de resort.
 • Art. 66. Prorectorul reprezintă funcție de conducere la nivelul universității, fiind numit în acest scop de către rector, pe baza consultării senatului universitar. Prorectorul astfel desemnat este supus validării din partea Senatului.
 • Art. 67. Rectorul confirmat de ministrul de resort încheie cu Senatul un contract de management, ce va cuprinde criteriile și indicatorii de performanță managerială precum și drepturile și obligațiile părților contractuale.
 • Art. 68. Pe durata mandatului său rectorul nu poate îndeplini funcții de reprezentare și demnitate publică.
 • Art. 69. Menținerea în funcție a directorului general administrativ al ITP se face pe baza acordului scris al acestuia de susținere executivă a planului managerial al noului rector.
 • Dispoziții finale și tranzitorii

 • Art. 70. Senatul va adopta și va face publică prezenta metodologie cu cel puțin două săptămâni înainte de începerea alegerilor.
 • Art. 71. Metodologia și calendarul alegerilor se vor afișa pe site-ul ITP în termen de 7 zile de la aprobarea lor de către Senat și se vor transmite și la ministerul de resort.

Prezenta Metodologie a fost revizuită și aprobată de către Senatul ITP în cadrul ședinței din data de 19.11.2019.

Valid from: 
2019-11-19