Metodologia privind recunoașterea diplomei și titlului de doctor obținute în străinătate

 1. Prezenta Metodologie se bazează pe Ordinul nr. 5923/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, precum și pe celelalte reglementări legale în vigoare.
 2. În calitatea sa de instituție de învățământ superior cuprinsă în sistemul național de cercetare-dezvoltare, Institutul Teologic Protestant (ITP) recunoaște diploma de doctor și titlul de doctor în domeniul teologic și al studiilor religioase, obținute la:
  1. instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;
  2. instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, actualizată periodic;
  3. instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.
 3. Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor de către ITP se realizează în scopul ocupării unei funcții didactice sau de cercetare în cadrul Institutului.
 4. În cadrul ITP, forul abilitat pentru a pronunța recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor este Consiliul Cercetării Științifice.
 5. Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor de către ITP se realizează în baza prezentei proceduri aprobate la nivelul Senatului ITP.
 6. Procedura de recunoaștere se derulează astfel: candidatul își depune dosarul de recunoaștere la Secretariatul ITP. Dosarul va include:
  1. cerere de recunoaștere;
  2. actul de identitate (copie) și dovada schimbării numelui (copie) și traducere legalizată (dacă este cazul);
  3. diploma de doctor în original și copie simplă, autentificată conform normelor legale în vigoare de către persoana desemnată de către ITP (vezi OUG 41/2016).
 7. În maxim 5 zile de la înregistrarea dosarului de recunoaștere, Consiliul Cercetării Științifice prin președintele acestuia sau a unui membru delegat de președinte, verifică încadrarea instituției de învățământ superior din străinătate într-una dintre categoriile menționate la Art. 2, lit. a), b), c).
 8. De asemenea, președintele Consiliul Cercetării Științifice sau membrul delegat de acesta contactează instituția de învățământ superior din străinătate care a emis diploma de doctor în cauză în scopul verificării autenticității acesteia.
 9. După efectuarea demersurilor din Art. 8 și 9, președintele convocă ședința Consiliului Cercetării Științifice pentru analizarea rezultatelor verificărilor și luarea de decizie. Decizia este valabilă în cazul în care toţi membrii ITP ai Consiliului Cercetării Științifice sunt prezenţi. Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor se face pe baza unei hotărâri unanime.
 10. În situația în care Consiliul Cercetării Științifice observă existența oricăror suspiciuni privind autenticitatea actelor de studii, procedura de recunoaştere se încheie, iar candidatul este îndrumat către CNRED.
 11. În cazul în care Consiliul Cercetării Științifice nu poate lua o hotărâre unanimă privind recunoașterea diplomei, divergențele de opinie trebuie indicate în scris. Raportul final va fi semnat de toți membrii Consiliului Cercetării Științifice.
 12. Decizia Consiliului Cercetării Științifice se va lua cel târziu după 20 zile de la înregistrarea dosarului, în cadrul ședinței finale, iar decizia luată se comunică într-un raport înaintat către Rectoratul ITP.
 13. Decizia de recunoaștere se emite, pe baza raportului Consiliului Cercetării Ştiinţifice, de către Rectorul ITP, care se va transmite în scris candidatului. Atestatul de recunoaștere se emite în două exemplare echivalente semnate de Rector și înregistrate la Secretariatul ITP. Un exemplar va fi înmânat candidatului, iar celălalt se arhivează la Rectorat.
 14. În cazul nerecunoașterii diplomei și a titlului de doctor, ITP este obligat să retrocedeze toate documentele originale depuse de candidat pentru recunoaștere.
 15. În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării atestatului de recunoaștere, ITP eliberează, la cerere, un duplicat al acestuia. Pentru eliberarea duplicatului, titularul adresează, în scris, o cerere însoțită de următoarele documente: copia actului de studii care a fost recunoscut și copia actului de identitate.
 16. În cazul unui program de studii organizat în comun de instituții de învățământ superior acreditate din România și din străinătate, finalizat cu eliberarea unei diplome de către fiecare instituție, actul de studii eliberat de instituția din străinătate nu se supune procedurii de recunoaștere, diploma eliberată de instituția de învățământ superior din România conferind toate drepturile.
 17. ITP colaborează permanent cu CNRED în vederea recunoașterii diplomelor de doctor și transmite semestrial către CNRED o situație centralizată a solicitărilor de recunoaștere.
 18. Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor de către ITP, conform prezentei Metodologii, este valabilă și produce efecte juridice la nivelul ITP.
 19. Prezenta Metodologie a fost aprobată de către Senatul ITP în cadrul ședinței din data de 21.02.2017.
Valid from: 
2017-02-21