Studii și articole similare

Visky Sándor Béla

 1. Visky Sándor Béla: Posztmodern kritikai augusztinizmus. In: Visky Sándor Béla (szerk.), Papp György (szerk.) (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2023), 319-339
 2. Visky Sándor Béla: "Vagy nem tudjátok...?" Számadás arról, ami a keresztségben elsődleges és másodlagos. In: Szilágysági Református Naptár 2024 (2023), 45-50
 3. Visky Sándor Béla: A beszéd etikája. In: Fazakas Sándor (szerk.) A protestáns etika kézikönyve (Budapest: Kálvin Kiadó - Luther Kiadó 2017), 53-90

Balogh Csaba

 1. Balogh Csaba: Trăiește cel drept prin credință?. Polemică religioasă și exegeză în comentariile la Habacuc 2:4b din perioada Reformei. In: Balogh Csaba (szerk.) Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2023), 9-28
 2. Balogh Csaba: Az igaz hitből él? Hitvita és exegézis - Habakuk 2,4b reformáció korabeli magyarázataiban. In: Kustár Zoltán (szerk.), Németh Áron (szerk.) Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2018), 105-124

Pásztori-Kupán István

 1. Pásztori-Kupán István: Frenyó Zoltán: Szent Ágoston és az augusztinizmus. In: Vigilia 84 (2019), 394-395
 2. Pásztori-Kupán István: Élettapasztalatok és teológiai motívumok Augustinus és a pelagiánusok vitájában. In: Fekete Károly (szerk.), Kustár Zoltán (szerk.), Kovács Ábrahám (szerk.) Átjárható határok. Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2011), 351-369

Papp György

 1. Papp György: Kálvin, az egyházatyák, a nők és a keresztelési jog. In: D. Tóth Judit (szerk.), Papp György (szerk.) Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában (10538) (Sárospatak: Hernád Kiadó 2019), 48-63
 2. Papp György: Egységes, vagy részekre bontott ember? I. rész.. In: Református Szemle 109 (2016), 401-418

Czire Szabolcs

 1. Czire Szabolcs: Justification as Key Concept of Reformation’s Interpretation of Romans from the "New Perspective on Paul". In: Benyik György (szerk.) Interpretation of the Letter to the Romans (Szeged: JATE Press 2018), 81-92
 2. Czire Szabolcs: Az „új szemléletmód” a Pál-kutatásban. In: Keresztény Magvető 123 (2017), 518-530
 3. Czire Szabolcs: Jób feddhetetlenségének / integritásának kérdése. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 326-342

Kállay Dezső

 1. Kállay Dezső: Keresztség és új élet (Róma 6,3-11). In: Igazság és élet 10 (2016), 373-385
 2. Kállay Dezső: Megigazulás, hit, új élet. In: Peres Imre (szerk.) Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2010), 77-95

Benkő Timea

 1. Benkő Timea: Boldog keserűség. A reformátori megigazulástan ábrázolása a marosvécsi református templom mennyezetén. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 327-339

Adorjáni Zoltán

Rezi Elek

 1. Rezi Elek: Néhány szempont a keresztség unitárius teológiai értelmezéséhez. In: Keresztény Magvető 112 (2006), 24-33