Studii și articole similare

Kató Szabolcs Ferencz

 1. Kató Szabolcs Ferencz: Die Autorität der Prophetenschriften am Beispiel von Hosea. Response an István Karasszon. In: Georg Plasger - Fazakas Sándor (szerk.) Autorität und autoritäre Strukturen. Reflexionen aus reformiert-theologischer Perspektive (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2024), 46-60
 2. Kató Szabolcs Ferencz: A LXX teológiája. Mítosz vagy valóság. In: Oláh Zoltán (szerk.), Papp György (szerk.) Fordításba rejtett teológia 2 (Budapest:, Kolozsvár: Szent István Társulat , Verbum 2022), 167-187

Kolumbán Vilmos József

 1. Kolumbán Vilmos József: Köpeczi Bodosi Sámuel tanulmányai és peregrinációja. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az iskolák fölöttébb szüskéges voltáról. Egyháztörténeti tanulmányok 32 (Kolozsvár: Kolozsvári ÍProtestáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2022), 265-276
 2. Kolumbán Vilmos József: Tanítói fizetések a széki egyházmegyében (17–18. század). In: Lupescu Makó Mária (szerk.) Oktatás Erdélyben – az elmélettől a gyakorlatig, a középkortól a 20. századig (Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó 2021), 115-146
 3. Kolumbán Vilmos József: Boér Máté. In: Hitel 32 (2019), 92-94
 4. Kolumbán Vilmos József: Pokoly József (1866–1933). In: Baráth Béla Levente – Fekete Károly (szerk.) Őrállóvá tettelek. Műhelytanulmányok a debreceni teológiai oktatás és református lelkészképzés 1850–2000 közötti történetéhez (Debrecen: Tiszántúli Református Egyházkerület – Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2019), 531-536
 5. Kolumbán Vilmos József: Honterus János és Brassó reformációja. In: Ötvös József (szerk.), Berekméri Árpád Róbert (szerk.), Gálfalvi Ágnes (szerk.) Protestáns Marosvásárhely (Marosvásárhely: Mentor Kiadó 2018), 37-40
 6. Kolumbán Vilmos József: Petrőczi Éva: Holt költők társaságában. In: Református Szemle 108 (2015), 693-695

Kurta József

 1. Kurta József: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület istentiszteleti életének rövid története (1920–1989). In: Emődi András (szerk.) KRE 100. Tanulmányok a A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára (Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2020), 461-481
 2. Kurta József: Vásárhelyi János és az erdélyi református liturgia ügye. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Egyház, iskola, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok. (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyháztörténeti Tanszék 2020), 388-403
 3. Kurta József: Erdélyi protestáns gyakorlati teológiai áttekintés 2002–2013. In: Péntek János (szerk.), Salat Levente (szerk.), Szikszai Mária (szerk.) Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között 1 (Kolozsvár: Ábel 2015), 245-252

Adorjáni Zoltán

 1. Adorjáni Zoltán: In memoriam Dávid László (1932-2007) református lelkész, művészettörténész. In: Református Szemle 101 (2008), 345-346
 2. Adorjáni Zoltán: Dávid László (Árapatak, 1932. május 25. – Székelyudvarhely, 2007. július 30.) Dávid László munkásságának bibliográfiája. In: Buzogány Dezső (szerk.) Műemlékügy az egyházban (Kolozsvár: Kolozsvári Református Teológiai Akadémia Protestáns Egyháztörténeti Tanszéke 2008), 11-25

Rezi Elek

 1. Rezi Elek: Az unitárius rendszeres teológia irodalma. In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 151-167