Procedura de recunoaştere automată pe cale electronică a funcţiei didactice obţinute în instituții de învățământ superior din străinătate

La cererea persoanelor vizate, Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca recunoaşte funcția didactică în științe obținută în instituții acreditate de învăţământ universitar din străinătate (state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Elveția), precum cele incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state aprobată prin Ordinul ministrului nr. 5825/2016, pentru ocuparea unei funcții didactice sau de cercetare în cadrul Institutului (cadrele didactice asociate angajate cu contract de muncă pe durată determinată prin cumul sau prin plata cu ora) în conformitate cu Metodologia de recunoaştere a titlurilor didactice obţinute în instituţii universitare din străinătate, aprobată de Senatul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca.

Procedura se aplică cetăţenilor români şi cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederația Elvețiană.

Recunoașterea funcției didactice conform prezentei proceduri nu înseamnă îndeplinirea standardelor stabilite pentru ocuparea posturilor didactice în cadrul Institutului, pentru acest scop fiind valabile prevederile Regulamentului pentru ocuparea posturilor didactice.

Recunoașterea funcției didactice este valabilă şi produce efecte juridice în cadrul Institutului Teologic Protestant, conform reglementărilor legale în vigoare.

Toată procedura de recunoaștere pe cale electronică a calității de conducător de doctorat și/sau abilitării se derulează prin portalul PCUe Punctul de Contact Unic electronic.

Recunoaşterea a calității de conducător de doctorat și/sau abilitării este valabilă şi produce efecte juridice în cadrul Institutului Teologic Protestant, conform reglementărilor legale în vigoare.

Documente necesare
(scanate, în format pdf, jpg, sau jpeg):

  1. cerere de recunoaștere (conform formularului tip);
  2. act de identitate (copie) și dovada schimbării numelui (copie și traducere – dacă este cazul);
  3. diploma de doctor (copie), dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar menționate mai sus respectiv atestatul de recunoaștere, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate;
  4. adeverința care atestă obținerea funcției didactice, eliberată de instituțiile mai sus menționate.

Termenul de rezolvare a solicitării
30 de zile de la lansarea cererii prin PCUe

Criterii pentru recunoaștere

  • Identificarea instituţiei care a eliberat diploma/adeverinţa. Dacă instituţia în cauză nu aparţine în mod univoc în categoria instituţiilor de învăţământ superior acreditate din Uniunea Europeană, din Spaţiul Economic European sau din Elveţia, respectiv a celor cuprinse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state aprobată prin Ordinul ministrului nr. 5825/2016, procedura de recunoaştere se încheie, solicitantul fiind îndrumat prin notificare prin PCUe către CNRED (Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor).
  • Examinarea autenticităţii diplomei/adeverinţei care atestă abilitarea/ calitatea de conducător de doctorat. Dacă se ridică suspiciuni privind autenticitatea documentului, procedura de recunoaştere se încheie, solicitantul fiind îndrumat prin notificare prin PCUe către CNRED.
  • Identificarea domeniului de care aparţine abilitarea şi echivalarea acestuia conform nomenclatorului domeniilor de studii universitare de doctorat din România.
  • Dacă din documentele depuse nu se poate stabili în mod univoc domeniul, comisia poate solicita clarificări, prin depunerea tezei de abilitare sau a altor documente doveditoare. În acest caz decizia comisiei va fi luată după analizarea documentaţiei suplimentare, depuse prin PCUe.

Decizia de recunoaștere a calității de conducător de doctorat și/sau a abilitării, în format electronic purtând semnătura digitală a rectorului, se transmite solicitantului prin portalul PCUe. Un exemplar în format letric al deciziei va fi înregistrat la Secretariat, şi va fi arhivat în dosarul personal al solicitantului.

Dacă comisia declină recunoașterea a calității de conducător de doctorat și/sau a abilitării, solicitantul va fi înştiinţat prin portalul PCUe.

Procedura de contestare, căi de atac

Solicitantul are dreptul de a contesta decizia comisiei de recunoaştere privind domeniul abilitării, în termen de 5 zile de la postarea înştiinţării. Contestaţia va fi depusă la Secretariatul Institutului.
În termen de 14 zile de la depunerea contestaţiei se va răspunde persoanei în cauză.

Valid from: 
2019-11-21