Un post didactic vacant scos la concurs (Lector Vechiul Testament)

ITP anunță scoaterea la concurs a unui post de lector universitar. Perioadă înscriere: 2019-11-26 / 2020-01-10.


Informații generale

Institutul Teologic Protestant anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea postului didactic (pe perioadă nedeterminată) vacant publicat de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 1398 din 26.11.2019, Partea a III-a:

Facultatea de Teologie, Linia de studiu reformată

 • Lector poz. 15: disciplinele: Introducere în Vechiul Testament I-II; Introducere în Vechiul Testament III-IV;Metodologia exegezei Vechiului Testament; Limbaj teologic modern (limba germană)

Concursul se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, OUG nr. 96/2016, Ordinul MENCS nr. 6129/2016, privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, anexa nr. 32-Comisia teologie, H.G nr. 883/09.11.2018 și Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca revizuită.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca (Piața Avram Iancu nr. 13, etajul I, biroul 124) până la 10 ianuarie 2020.

Toate informațiile privind calendarul și condițiile de organizare a concursului pot fi găsite pe site-ul web al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, precum şi pe site-ul web specializat al MEC, la adresa http://jobs.edu.ro/ .

Concursul se va desfășura la sediul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca cu respectarea a termenelor legale de desfășurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Institutului şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEC.

Informații referitoare la înscrierea la concurs

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea posturilor didactice de lector universitar publicate de Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca candidații întocmesc un dosar care conține, cel puțin, următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar;
 • curriculum vitae al candidatului în format tipărit și în format electronic;
 • lista de lucrări ale candidatului în format tipărit și în format electronic;
 • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universității de prezentare la concurs. Fișa de verificare este completată și semnată de către candidat;
 • originalul și copia legalizată a diplomei de doctor și, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia;
 • rezumatul, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare (maximum o pagină pentru fiecare limbă);
 • declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate;
 • originalul și copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului, copia diplomei de licență și masterat (diploma de absolvire sau de licență în cazul candidatului care a absolvit învățământul superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate conform art. 153, litera (2) din Legea 1/2011);
 • copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului;
 • în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
 • maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecționate de acesta și considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.

Vezi și: http://jobs.edu.ro/detalii.php?uid=91