Post didactic vacant scos la concurs (lector teologie sistematică unitariană)

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță organizarea concursului privind ocuparea postului didactic vacant la disciplinele Enciclopedie teologică, Cunoștințe confesionale unitariene, Filozofie modernă, Dogmatică unitariană I-II, Filozofia religiei și Etică socială.


Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță organizarea concursului privind ocuparea postului didactic vacant publicat de Ministerul Educației în Monitorul Oficial al României, nr. 367 din 06.05.2021, Partea a III-a.

Concursul se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învățământul superior modificată, OUG nr. 96/2016, Ordinul MENCS nr. 6129/2016, privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, anexa nr. 32-Comisia teologie, H.G nr. 883/09.11.2018 și Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca revizuită.

Pentru concursul de ocupare a postului de lector universitar, poziția 14, din statul de funcții al personalului didactic, al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie, la disciplinele Enciclopedie teologică, Cunoștințe confesionale unitariene, Filozofie modernă, Dogmatică unitariană I-II, Filozofia religiei, Etică socială,
a fost numită următoarea Comisie de concurs:

Președinte:
Conf. univ. dr. BALOGH Csaba, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca;

Membrii:

  1. Prof. univ. dr. REZI Elek, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca;
  2. Prof. univ. dr. ADORJÁNI Zoltán, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca;
  3. Conf. univ. dr. KOVÁCS Sándor, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca;
  4. Lector univ. dr. KOPÁNDI Botond Péter, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca.

Membrii supleanți:

  1. Conf. univ. dr. CZIRE Szabolcs, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca;
  2. Lector univ. dr. KATÓ Szabolcs Ferencz, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat și se depune la Rectoratul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca (Piața Avram Iancu nr. 13, etajul I, biroul 124) până la 07 iunie 2021.

Concursul va avea loc în data de 12 iulie 2021, luni de la ora 11.00 în clădirea Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, nr. 13, etajul I., sala de ședință.

Concursul pentru ocuparea postului de lector universitar are trei componente:

  • evaluarea competențelor profesionale ale candidaților de către comisia de concurs pe baza dosarului de concurs, conform criteriilor Ordinului Ministrului nr. 6129/2016., anexa 32.-Comisia teologie.
  • evaluarea prelegerii publice de minimum 45 de minute de către comisia de concurs, în care candidatul prezintă și cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei universitare. Tema prelegerii este aleasă de comisie și este comunicată candidaților cu 48 de ore înaintea datei fixate a concursului.
  • evaluarea competențelor de comunicare a candidatului printr-o sesiune obligatorie de întrebări din partea comisiei și a publicului, cu referire la domeniul științific aferent postului.

Prelegerea va fi susținută în limba maghiară, limba de predare în cadrul Institutului.

Toate informațiile privind calendarul și condițiile de organizare a concursului pot fi găsite pe site-ul web al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, precum și pe site-ul web specializat al MEd, la adresa http://jobs.edu.ro.