Koppándi Botond a obținut titlul de doctor în teologie

Cercetarea în cadrul școlii doctorale a Universității Reformate din Debrecen a avut ca temă mișcarea americană cunoscută sub numele de Noua Omiletică. Prezentarea tezei de doctorat a avut loc în data de 14 noiembrie 2016.


Titlul dizertației: Mișcarea "Noua Omiletică" și reînnoirea predicii protestante americane. Conducătorii de doctorat: Dr. Fekete Károly, Dr. Rezi Elek.

Cercetarea a avut ca scop prezentarea și evaluarea unor personalități de seamă a mișcării Noua Omiletică, și anume Fred Craddock, David Buttrick, Eugene Lowry, Thomas Long, Lucy Rose, David Randolph, elaborând viziuniile omiletice ale acestor autori apărute în diferite volume și studii, prezentând totodată și critica acestor viziuni. Sopul neascuns al cercetătorului este de a contribui la posibilitățile de reînnoire ale gândirii omiletice în contextul transilvănean.

Prezentarea dizertației a fost urmată de un discurs intens între doctorand și membrii școlii doctorale. Răspunsurile exhaustive ale candidatului au dat dovadă de o cunoaștere profundă a temei cercetate. Teza de doctorat, căreia i sa acordat calificativul summa cum laude, poate fi accesată prin acest link.