Koppándi Botond sikeresen megvédte doktori dolgozatát

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktori iskolájának keretében zajló kutatás témája az amerikai Új Homiletika mozgalom volt. A védésre 2016. november 14-én került sor.


A disszertáció címe: Az "új homiletika" mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása. Témavezetők: Dr. Fekete Károly, Dr. Rezi Elek.

A doktori kutatás az amerikai Új Homiletika mozgalom vezető egyéniségeivel foglalkozik (Fred Craddock, David Buttrick, Eugene Lowry, Thomas Long, Lucy Rose, David Randolph). A disszertáció feldolgozza és kritikailag értékeli e mozgalom legfontosabb képviselői által írt szakkönyveket és tanulmányokat. A kutatás nem titkolt, közvetett szándéka volt az erdélyi homiletika megújulási lehetőségeinek vizsgálata.

A dolgozat legfontosabb tézisei a következők:

  1. Az Új Homiletika-mozgalom a ’60-as évek Amerikájában végbement társadalmi, politikai és kulturális változások hatására jött létre úgy, hogy ezek radikális szemléletváltást idéztek elő az északamerikai filozófiai, teológiai és homiletikai gondolkodásban. Az Új Homiletika olyan homiletikai paradigmaváltás, amely ezekre a változásokra próbál megfelelő homiletikai választ nyújtani a 20. század közepétől napjainkig.
  2. Az Új Homiletika-mozgalom nem mondható egységes, homogén homiletikai felfogásnak, de bátran nevezhető közös alapelveket valló reform-mozgalomnak. Ezek az alapelvek: a prédikálás megújításának szükségessége, módszertani változások bevezetése, a prédikációnak eseményként való szemlélése, a prédikáció hallgatóinak tapasztalására való odafigyelés, a prédikáció nyelvezetének a megújítása, az induktív megközelítés preferenciája a deduktív helyett, illetve a prédikáció formájának és tartalmának összefüggő volta. A mozgalom ernyője alatt helyet kapott az egyedi – cselekményláncolat, dráma, mozzanat, konverzáció, fókusz és funkció, dinamikusság, stb. –, de ez az egyediség a közös alapelvek mentén alakult ki.
  3. Az Új Homiletika elindítójának David Randolph-ot tekintik, „oszlopainak” Fred Craddock-ot, David Buttrick-ot és Eugene Lowry-t tartják. Állításunk az, hogy a mozgalomhoz tartozik Thomas Long és Lucy Rose is. Tézisünk az, hogy Thomas Long az Új Homiletika jeles teoretikusa és egyik legkiválóbb képviselője, aki munkásságát ennek a mozgalomnak a szellemében, sőt ennek egy letisztultabb formájában fejti ki, illetve, hogy Lucy Rose úgy az Új Homiletika képviselője, hogy a századvégre korlátozódó homiletikai munkásságát a posztmodern felfogás kontextusában gyakorolta.
  4. Az elmúlt évtizedek alatt az Új Homiletika bebizonyította életképességét, és útmutatást nyújt a 21. századi homiletika számára is. David Randolph felismerése alapján állítjuk, hogy a 21. századi prédikálás megújítása érdekében az Új Homiletika is bizonyos értelemben megújításra szorul, ugyanis az evangéliumot a digitális kor gyermekei számára is kommunikálni kell, és ehhez megfelelő módszertani változtatások szükségesek.
  5. Erdélyi és magyarországi protestáns kontextusunkból szemlélve, meggyőződésünk, hogy az Új Homiletika tanításait itthon is lehet hasznosítani, de azokat megfelelő kritikával kell kezelni. Az amerikai homiletika legutolsó ötven évében alkotó kiemelkedő homiletikusok teológiai felfogása, módszertani útmutatásai, a „régi homiletikától” eltérő szemlélete, idehaza is inspiráló lehet saját prédikálásunk megújításában.

A dolgozat bemutatását izgalmas vita követte, amelyben a doktorjelölt kimerítő válaszai bizonyították, hogy minden ízében ismeri a témát. A doktori munkát és a védést a bizottság summa cum laude minősítette. A dolgozat teljes terjedelemben megtekinthető ezen a linken.