Kállay Dezső

A Róm 5,1-11 sajátos szerkeztésű: a szakaszzáró 11. verstől újra lehet olvasni az egész szakaszt, hiszen a 11. verssel végződő okfejtés az 1. vers megalapozása. Istennek Krisztus halálában kinyilvánított szeretete gerjeszti fel a hitet (a Szentlélek által), mely a megigazítás, vagyia a keresztyének új életének különös pillanata. Ahogy a Krisztus haláláról szóló megbékéltető bizonyságtétel áll a keresztyén élet kezdetén a megigazulás megalapozójaként, úgy Isten ezt az új életet a Krisztus életébe oltva tartja fent.

Pál apostol leveleinek legszebb szövegrészei alapján bemutatni a krisztológia, üdvtan, törvény, etika körében kifejtett alapgondolatait.

A Római levél kulcsfontosságú textusai alapján kimutatható, hogy a keresztyén ember új élete Istennek a Jézus Krisztus halála által tanúsított szeretet-tettén felgerjedt, az Ő szeretete által fenntartott és folyamatos mozgósítás alatt megélt bizalmi lét, amely Istenre hagyatkozik.

A kánon kialakulásának egyik alapvető feltétele a hitigazság, az ortodoxia védelme. A korai egyház többek között ezt az alapvető kritériumot alkalmazta több mint három évszázadon át, amíg az újszöveségi kánon kiristályosodott és megerősödött, úgy hogy a keleti és nyugati egyházrészben a ma Újszövetségként ismert 27 könyv vált a hit és a keresztyén életfolytatás zsinórmértékévé. A tiszta tanításért folytatott harc azonban olyan régi, mint az apostoli igehirdetés. Jól példázza ezt Pál apostol Galáciabeliekhez írt levelének első két fejezete.

The debate over Romans chapter 7 has not lost momentum in recent decades, and is more heated than ever. The work of W. G. Kümmel, published in 1929, marked a major turning point in the history of research, but the literature of the past eighty-five years shows that, despite the momentary balance and the consensus that seemed to emerge at the time, scholars have still not reached a common position on even the most fundamental issues. The way we think about Paul's theology depends to a large extent on the way we look at Romans 7.

Diferite aspecte ale teologiei lui Pavel prezintă și astăzi un mare interes pentru cercetătorii Noului Testament. Rezultatele arată că, în ciuda consensului la care s-a ajuns, multe întrebări rămân nerezolvate. Acest lucru este valabil nu numai pentru detalii, ci și pentru capitolele principale ale teologiei pauline. Prin urmare, continuarea cercetărilor nu este doar recomandată, ci și esențială. Studiile cuprinzătoare sau clarificarea unor detalii specifice pot fi fructuoase pentru o înțelegere mai profundă și mai bună.

Various aspects of Paul's theology continue to be of great interest to New Testament scholars today. The results show that, despite the consensus reached, many questions remain unresolved. This is true not only for the details but also for the main chapters of Pauline theology. Further research is therefore not only recommended but essential. Comprehensive studies or clarification of specific details can be fruitful for a deeper and better understanding.

Narațiunile despre minunile lui Iisus ocupă un loc special printre relatările evanghelice. Nu numai că exemplifică puterea extraordinară a lui Iisus, dar, încorporat în fluxul narativ al Evangheliilor, ele poartă și un înțeles teologic profund încorporat în fluxul narativ al Evangheliilor. În acest proiect de cercetare, vom explora modul în care semnificația relatărilor miracolelor este modelată și aprofundată de contextul în care evangheliștii le-au plasat. Rezultatele acestei cercetări vor fi publicate în lucrări separate.

The narratives of Jesus' miraculous deeds have a special place in the Gospel accounts. Not only do they exemplify the extraordinary power of Jesus, but, embedded in the narrative flow of the Gospels, they also carry deep theological meaning. In this research project, we will explore how the meaning of the miracle narratives is shaped and deepened by the context in which the evangelists placed them. The results of this research will be published in separate papers.

Pages

Subscribe to Kállay Dezső