Apostolicitás és igazhitűség. A Gal 1–2 alapvető szempontjának továbbélése a Kánon kialakulásában

A kánon kialakulásának egyik alapvető feltétele a hitigazság, az ortodoxia védelme. A korai egyház többek között ezt az alapvető kritériumot alkalmazta több mint három évszázadon át, amíg az újszöveségi kánon kiristályosodott és megerősödött, úgy hogy a keleti és nyugati egyházrészben a ma Újszövetségként ismert 27 könyv vált a hit és a keresztyén életfolytatás zsinórmértékévé. A tiszta tanításért folytatott harc azonban olyan régi, mint az apostoli igehirdetés. Jól példázza ezt Pál apostol Galáciabeliekhez írt levelének első két fejezete. Az ortodoxia tehát nem a második század "új találmánya", hanem az evangélium tisztaságának szükségszerű védelme a keresztyénség hajnalától kezdve.

Kutatasi projekt kapcsolat: