Istoria culturii maghiare

Scopul cursului: Conştientizarea interferenţelor privind fenomenele culturale dominante într-o epocă sau alta. Dobândirea cunoştinţelor mai vaste din domeniul literaturii, muzicii, artelor plastice şi al arhitecturii.
Obiectivul principal este prezentarea istoriei culturii maghiare în ansamblul ei, de la începuturi pâna la sfârşitul primului război mondial, urmarind familiarizarea studentilor cu probleme de metodologie a cercetarii istoriei culturii.

Competențe

Competențe specifice

Utilizarea adecvată a conceptelor in studiul istoriei culturii; Comunicarea eficientă, scrisă şi orală în limba maghiară; Analiza și prezentarea fenomenelor culturale în contextul istoric; Prezentarea sintetică şi analitică, estetică a culturii maghiare.

Competențe generale

Utilizarea componentelor domeniului limbii și literaturii în deplină concordanţă cu etica profesională Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice; Îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 2 0
28 ore/semestru 0 28 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 30
Tutoriat 5
Total studiu individual 75

Examinare

Prezența activă la cursuri este precondiția participării la examen.

Bibliografie

Colecție de studii

Articol în revistă

Carte