Istoria Bisericii Unitariene III

Scopul cursului este investigarea istoriei bisericești din secolul 20. în special în perioada comunistă. Probleme abordate: cauzele războaielor; alianţe politice; Holocaustul; Biserica Unitariană şi cele două războaie mondiale; consecinţele războaielor.

Competențe

Competențe specifice

Identificarea cauzelor şi consecinţelor unui eveniment, proces istoric. Investigarea unui eveniment / proces istoric. Construirea unei sinteze pe o temă istorică. Selectarea termenilor istorici adecvaţi pentru prezentarea unui subiect.

Competențe generale

Ordonarea pe criteriul cronologic a evenimentelor personale / evenimentelor istorice; Identificarea duratelor variate ale timpului istoric; Relatarea aspectelor ce demonstrează legăturile dintre mediul politic şi viaţa bsericii;

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 50
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 5
Total studiu individual 75

Examinare

Prezența la cursuri și studierea bibliografiei este precondiția participării la examen.

Bibliografie

Colecție de studii

Articol în revistă