Istoria Bisericii Unitariene II

Obiectivul principal al cursului este prezentarea istoriei Bisericii Unitariene în secolele 17-20, urmarind familiarizarea studentilor cu probleme de metodologie a cercetarii istorice precum si a cunoasterii etapelor de dezvoltarea a institutiei eclesiale. Obiectivele secundare : explicarea şi înţelegerea fenomenelor istorice care au avut influenţe atât sub aspect religios cât şi social, vizând o mai bună înţelegere a vieții bisericești contemporane.

Competențe

Competențe specifice

Studentul va fi capabil să descrie evenimente, procese istorice, rolul unor personalităţi bisericești în istorie; să identifice cauzele şi consecinţele unui eveniment, proces istoric; să investigheze un eveniment / proces istoric; să construiească o sinteze pe o temă istorică.

Competențe generale

Studentul dobândeşte competenţe de natură metodologică în vederea cercetării istoriei, cunoaşterea aprofundată a istoriei, abilităţi în folosirea argumentelor istorice în context contemporan.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 60
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 5
Total studiu individual 75

Examinare

Prezența la cursuri și studierea bibliografiei este precondiția participării la examen.

Bibliografie

Ediție de surse

Carte

Articol în revistă

Colecție de studii

Articol în carte