Istoria bisericii universale III

Istoria bisericilor în cinquecento este caracterizat de stabilitatea structurilor interne şi instituţionalizare a istoriei bisericilor. Această materie aduce detalii referitoare la cele mai importante evenimente a acestei perioade: năzuinţele în vederea modernizării interne a bisericii, lupta pentru independenţă a bisericii, tratează tendinţele teologice dominante al perioadei precum şi marile crize a bisericii creştine occidentale. Scopul materiei este să demonstreze necesitatea reformei în cadrul vieţii eclesiastice, neceesitatea fondării ordinelor călugăreşti şi atrage atenţia asupra necesităţii sinoadelor de reformă.

Competențe

Competențe specifice

Evenimentele cruciale desfăşurate în biserica din perioada cinquecento şi tendinţele din interiorul bisericii studentul va înţelege ideile de bază referitoarea la gândirea ecclesiastica a perioadei tratate. Dobândirea independenţei ecclesiastice precum şi puterea concentrată în mâna papalităţii reflectă acele pericole care s-au concretizat prin îndepărtarea bisericii de năzuinţele formulate, asumate de biserica primară.

Competențe generale

Studentul este capabil să se orienteze şi să interpreteze caracteristicile generale a perioadei tratate. Cunoaşte cauzele care au determinat apariţia diferitelor evenimente şi înţelege necesitatea unei schimbări în interiorul bisericii.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 60
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 5
Tutoriat 0
Total studiu individual 75

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da examen scris și un examen oral.

Bibliografie

Carte