Istoria bisericii universale V

Scopul cursului este de a prezenta personalităţile de marcă şi evenimentele cruciale a reformei religioase. Prin intermediul prezentării biografiei lui Martin Luther, Jean Calven şi Urlich Zwingli cunoaştem procesul formării convingerilor teologice a reformatorilor, iar prin cunoaşterea acestor convingeri religioase ajungem la cunoaşterea procesului de formare a convingerilor teologice caracteristice bisericilor protestante.

Competențe

Competențe specifice

Studentul va fi capabil să identifice diferenţele dintre curentele reformatoare şi în acelaşi timp să identifice conceptele teologice. Prin însuşirea cunoştinţelor referitoare la reforma religioasă prezentăm pas cu pas particularităţile naţionale a reformei în general.

Competențe generale

Studentul este capabil să analizeze contextul cultural în care s-a realizat reforma religioasă, iar prin cunoştinţele istorice dobândite înţelege importanţa reformei religioase. Cunoaştere activităţii reformatorilor contribuie substanţial la însuşirea şi punerea în aplicarea a celorlalte materii teologice.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 60
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 5
Total studiu individual 75

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da examen scris și un examen oral.

Bibliografie

Carte

Colecție de studii

  • Dienes Dénes (2008): A reformáció. Sárospatak: Hernád Kiadó, pp. 191