Egyetemes egyháztörténet V

A tárgy célja bemutatni a reformáció legjelentősebb személyiségeit és eseményeit. Luther, Kálvin és Zwingli életrajzán keresztül betekintést nyerünk a reformátorok meggyőződésének, teológiájának kialakulásába.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató ismeri a reformátori irányzatok közötti különbségeket, azonosítani az ide kapcsolódó fontosabb teológiai fogalmakat. A különböző reformátori események ismeretének birtokában nyomon követi az egyes nemezetek reformáció-történetének sajátosságait.

Általános kompetenciák

A hallgató képes arra, hogy elemezze a reformáció kulturális hátterét, a történelmi ismeretek birtokában pedig megérti a reformáció jelentőségét. A reformátorok munkásságának ismerete alapot biztosít a többi teológiai tárgy megértéséhez és alkalmazásához.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 60
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 5
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

n

Bibliográfia

Könyv

Tanulmánykötet

  • Dienes Dénes (2008): A reformáció. Sárospatak: Hernád Kiadó, 191 old.