Unitárius egyháztörténet I

A tárgy célja a radikális reformáció erdélyi és magyarországi fogadtatásának és elterjedésének, az unitárius egyház kialakulásának és korai történetének bemutatása. Az órákon a hallgatók megismerkednek a legfontosabb egyháztörténeti forrásokkal, a 16. században zajlott hitviták szövegével, a reformáció prédikátorainak harcmodorával. A közép-kelet-európai antitrinitarizmus legmarkánsabb, az európai eszme- és filozófiatörténetben is jelentős szerepet játszó személyiségeinek az erdélyi unitarizmusra gyakorolt hatását mutatjuk be. Dávid Ferenc és munkatársai életművén keresztül a hallgatók bepillantást nyernek a radikális reformáció kolozsvári műhelyébe.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Egyház- és művelődéstörténeti ismeretek elsajátítása, a radikális reformáció erdélyi sajátosságainak megismerése, rendszerezésének képessége. Egyház- és kultúrtörténeti ismeretek alapos elsajátítása.

Általános kompetenciák

Az erdélyi protestantizmusra jellemző felekezeti és kulturális közegben való eligazodás, az egymás mellett élő felekezetek, egyházak,kultúrák értékeinek elfogadása, a másság tiszteletben tartása.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 60
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 5
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

Az óralátogatás és a kiadott bibliográfia ismerete a szóbeli vizsga feltétele.

Bibliográfia

Tanulmánykötet

Könyv

Tanulmány folyóiratban

Tanulmány könyvben

Forráskiadvány