Literatura unitariană devoțională

Scopul seminarului este familiarizarea studenților cu literatura unitariană devoțională cuprinzînd secolele XVI-XX. Pe durata seminarului participanții vor avea ocazia de a studia și cunoaște acele cărți de rugăciuni și psalterii, care au fost folosite în comunitatea unitariană d-ea rândul secolelor.

Studenții cei mai buni vor avea privilegiul de a consulta manuscrisele evlaviose unitariane din secolele XVII-XVIII. și de a lua parte la proiectul de editarea a acestora.

Competențe

Competențe specifice

Participanții la acest seminar î-și vor îmbogății nu numai cunoștințele liturgice, dar vor consulta și un vast material de care se vor putea folosi și în practica de zi cu zi. Competența de a evalua literatura evlavioasă unitariană. Proiectarea și elaborarea mai multor rugăciuni pe baza textelor sacre. Săvârșirea ritualurilor cultice

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 96
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 20
Tutoriat 8
Total studiu individual 68

Examinare

Participarea la activitățile de seminarii / laborator 80%. Evaluare finală pe baza unui text 20%.

Bibliografie

Articol în revistă

Articol în carte

  • Fekete Csaba (2012): A 16-17. század legkisebb hazai imádságoskönyve In: Bogár Judit: Régi magyar imakönyvek és imádságok . Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok . Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, pp. 91-103

Carte