Sociologia și antropologia religiei

Obiectivul cursului este trecerea în revistă a literaturii sociologice referitoare la fenomele religioase, în urma căreia studenţii vor face cunoştinţă cu principalele teme, noţiunile de bază, teoriile şi metodele de cercetare ale sociologiei religiilor. Cursul include şi prezentarea unor studii şi dezbaterea acestora de către studenţi.

Competențe

Competențe specifice

În urma participării la curs studenţii pot dobândi competenţe cognitive cum ar fi: utilizarea în mod adecvat a conceptelor analitice mai importante din domeniul sociologiei religiilor, respectiv aptitudinea de a identifica diferitele dimensiuni ale fenomenului religios în comunităţile religioase (cognitivă, rituală, organizatorică). Ca şi o competenţă atitudinală pe durata cursului urmărim să dezvoltăm o raportare conştientă faţă de fenomele religioase, tratând cu deosebită atenţie distincţia între convingerile religoase ale stundenţilor şi gândirea analitică, critică specifică sociologiei.

Competențe generale

Studenții vor cunoaște informații referitoare la comunităţile religioase din România şi specificul acestora, despre instituţiile de cercetare, reviste şi foruri în domeniul sociologiei religiilor şi vor dobândi aptitudini necesare prezentării unei lecturi, redactarea unui articol ştiinţific (scrisul academic).

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 2 0
28 ore/semestru 0 28 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 64
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 16
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 6
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 12
Tutoriat 2
Total studiu individual 36

Examinare

Fiecare student va prezenta o lectură liber aleasă din bibliografie, această activitate având o pondere de 40% din totalul notei finale, cealaltă 60% fiind formată din examenul final sumativ.

Bibliografie

Carte

Articol în revistă