Interpretare de texte I

Înțelegerea și interpretarea textelor este o disciplină generală și aplicativă. Astfel obiectivele disciplinei vizează dezvoltarea competenței cognitive și de comunicare în general. Obiectivele generale ale disciplinei sunt următoarele: cunoașterea și aplicarea unor cunoștințe de teoria textului, a unor strategii, tehnici de învățare și de înțelegere a textelor; analiza reflexivă a propriei activități de învățare.

Obiectivele specifice sunt: recunoașterea relațiilor dintre competența cognitivă și de comunicare (înțelegerea conceptului de competență, strategii și tehnici de învățare, comunicare, înțelegerea textului; metacogniție); identificarea, întelegerea și aplicarea unor strategii, metode și tehnici de învățare; identificarea, înțelegerea și aplicarea unor strategii și tehnici de înțelegere a textului. Recunoașterea relației dintre procesul de interpretare a textului și procesul de învățare; recunoașterea relațiilor dintre procesul de înțelegere și de redactare a textului (lectură și scriere); identificarea, analiza și aplicarea unor teorii și cunoștințe legate de teoria comunicării și teoria textului; identificarea situației de comunicare, aplicarea cunoștințelor legate de textologie, text, tipuri de texte, pragmatica, semantica și gramatica textului, strategii de lectură etc. în procesul de înțelegere și alcătuire a textelor.

Competențe

Competențe specifice

Identificarea și aplicarea fundamentelor teoretice și practice ale teoriei textului și a înțelegerii textului non literar și literar; identificarea și interpretarea prin gândire critică și metacogniție a procesului de înțelegere, interpretare și alcătuire a textelor orale și verbale; recunoașterea, definirea și aplicarea adecvată a strategiilor și a tehnicilor de comunicare în diferite situații de comunicare.

Competențe generale

Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități (activități de învățare, de comunicare, activități profesionale); aplicarea tehnicilor de învățare și de muncă eficientă în grupă și individual.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 58
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 10
Tutoriat 0
Total studiu individual 30

Examinare

Verificarea constă în evaluarea portofoliul studentului (participare activă la cursuri, lucrări) (pondere 50% din nota finală) și un test scris (pondere 50% din nota finală). Nota finală se calculează numai în cazul în care: nota minimă la proba scrisă este nota 5 (cinci) și nota minimă la portofoliu este nota 5 (cinci).

Bibliografie

Carte

Articol în carte

Colecție de studii