Limba latină I

Cursul introduce în limba latină in general, în modului său de expunere, precum şi în mentalitatea latină prin fragmente de texte istorice, de istoria artei şi teologice. Însuşirea avansată a gramaticii limbii latine, precum şi a sensului noţiunilor de bază latine din domeniul teologiei şi istoriei îi vor permite studentului ca acesta să se familiarizeze cu terminologia creștinismului clasic.

Competențe

Competențe specifice

Însuşirea de cunoştinţe pragmatice în domeniul paleografiei şi traducerii textelor latine. Competenţa de a înţelege, analiza şi traduce izvoarele latine ale istoriografiei generale şi bisericeşti, pe baza cunoştinţelor semantice însuşite. Desluşirea înţelesului original şi specific al ideilor prezente în izvoare.

Competențe generale

Prin cunoașterea sistemului gramatical latin studentul va putea evalua și analiza alte limbi străine. Însușirea acestei limbi îi va permite să cerceteze sursele textuale ale antichității și evului mediu.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 58
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 0
Total studiu individual 30

Examinare

Precondiția examemului este prezența la cel puțin 70% din cursuri.

Bibliografie

Carte