Filozofie modernă

Cursul oferă o analiză a istoriei filozofiei europene de la epoca renascentistă până în secolul 20. Scopul este acela de a-l ajuta studentul pentru ca acesta să înțeleagă relația dintre filosofia și creștinismul istoric și modern.

Competențe

Competențe specifice

Studentul va înțelege importanța gândirii filozofice și intelectuale pentru tradiția și doctrina bisericească.

Competențe generale

Cursul oferă posibilitatea ca studentul să dobândească o gândire critică. Cursantul va însuși totodată ideile, noțiunile și conceptele filozofice de bază.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 78
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 0
Total studiu individual 50

Examinare

Examenul oral: 60%. Lucrarea de seminar: 40%.

Bibliografie

Carte

Colecție de studii