Dogmatică unitariană I

Dogmatica unitariană este disciplina teologiei sistematice, care se ocupă cu sistematizarea ideilor unitariene. Cursul are ca scop sporirea adâncirii credinței religioase, a recunoașterii valorilor creștine specific credinței unitariene dar și promovarea gândirii ecumenice și interreligioase. În introducere sunt prezentate literatura dogmaticii unitariene și caracteristicile sale. Se tratează definiția, normativitatea, scopul şi metodele dogmaticii. Apoi se abordează teme generale precum credința religioasă, autoritatea, toleranța şi libertatea religoasă, revelația, esența și caracteristicile lui Dumnezeu, creația și providența.

Competențe

Competențe specifice

Studentul înțelege rolul și locul unitarianismului în creștinism și în societatea contemporană. El este capabil să analizeze și să (re)evalueze conținutul credinței creștine unitariene, și să aplică diferitele manifestări ale acesteia în cadrul teologiei și practicii bisericești.

Competențe generale

Studentul este în măsură să îmbine credința unitariană cu contextul cultural al prezentului, să se reflecte într-un mod sistematic asupra temelor cu o tangență teologică.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 128
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 65
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 25
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 8
Tutoriat 2
Total studiu individual 100

Examinare

Candidatul trebuie să cunoască noţiunile de bază discutate în cadrul orelor de dogmatică, și să fie capabil să actualizeze dogmele bisericeşti.

Bibliografie

Carte

Colecție de studii