Dogmatică I

Dogmatica este sistemul doctrinelor creştine. Principalele elemente constitutive ale sale sunt: cercetarea filozofică a cunoaşterii divinităţii; revelaţia divină ca sursa cunoaşterii teologice; doctrina trinitariană; doctrina facerii (conţinutul teologic, problema răului, protejarea lumii create); antropologie; christologie şi soteriologie; pneumatologie; eclesiologie; doctrina sacramentelor; eschatologie. Rolul şi scopul seminariilor constă în cunoaşterea, aplicarea şi dezbaterea doctrinelor enumerate în contextul lor istoric şi spiritual cu precădere la relevanţa acestora în gândirea reformată. Un alt scop al acestor cursuri îl constituie formarea acelor capacităţi prin care studentul este în măsură să relateze despre actualitatea credinţei creştine în contextul cultural al prezentului. Din această perspectivă şi cu aceste planuri analizăm textele clasice şi moderne ale doctrinei creştine.

Competențe

Competențe specifice

Studentul este capabil să analizeze şi să (re)evalueze conţinutul credinţei creştine, şi să aplice în difereite ramuri ale teologiei.

Competențe generale

Studentul este în măsură să relateze despre actualitatea credinţei creştine în contextul cultural al prezentului.

Structura cursului

# Titlu

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 128
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 65
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 25
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 8
Tutoriat 2
Total studiu individual 100

Examinare

Candidatul trebuie să cunoască noţiunile de bază a temelor din cadrul dogmaticii, contextul biblic şi istoric, şi trebuie să ştie să actualizeze problemele ridicate de către dogmele bisericeşti.

Bibliografie

Carte

Colecție de studii