Etică socială

Etica este știința care se ocupă de comportamentul uman corect. Studiază într-o manieră descriptivă și prescriptivă motivațiile, instrumentele, intenționalitatea, consecințele, calitatea generalizatoare a acestuia, pe plan individual și colectiv. Immanuel Kant explorează problematica a „cum trebuie să acționăm?“ în corelație cu alte trei aspecte: cine este omul, cum cunoaștem și la ce putem spera? De aceea, o definiție a ce înseamnă facerea binelui este posibilă doar în contextul combinat al antropologiei, epistemologiei și credinței religioase – așa cum corect declară filosofia morală. Însă punctul de pornire al eticii creștine este revelația. În consecință, motivația și măsura oricărei acțiuni este: „Să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul“ (Col 1,10). Scopul disciplinei este de a conștientiza faptul că omul, care trăiește simultan după legea naturii și după legea harului, este în esență o ființă etică. Dacă în voia revelată a lui Dumnezeu recunoaște substanța binelui și o practică în comunitatea semenilor săi, își îndeplinește menirea; însă în caz contrar, nu o îndeplinește.

Competențe

Competențe specifice

Studentul va cunoaște conceptele etice de bază precum libertatea, responsabilitatea, conștiința, normele, seturile de valori, respectul, autonomia, heteronomia, demnitatea umană, precum și diferitele interpretări ale moralității: etica lui Kant, utilitarismul, contractualismul etc. Înțelege trăsăturile comune și particularitățile eticii generale și eticii creștine. În baza noțiunilor de bază și criteriilor etice însușite, studenții vor analiza în cadrul orelor de seminar noțiunile esențiale ale eticii concentrate pe virtuți, demonstrând sensibilitate față de problematici și capacitatea de a aplica materialul teoretic înțeles.

Competențe generale

Preocuparea de această disciplină îi va ajuta pe studenți să-și formeze abilitatea de a putea identifica în anumite situații de viață dilemele etice și cerințele morale deseori contradictorii; de a recunoaște, în baza unui set de valori ferm, conținutul adevărat al virtuților clasice și teologice (înțelepciune, curaj, dreptate, moderație; credință, nădejde, dragoste) și, în practicarea lor, de a fi creator al unor valori adevărate - deseori aflat sub presiunea conflictului dintre valori sau obligații.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 70
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 10
Tutoriat 2
Total studiu individual 42

Examinare

1. Lucrare scrisa pe baza unor teme prelucrate individual - 50%
2. Examen scris referitor la anumite concepte etice, sisteme morale, ganditori din istoria eticii.

Bibliografie

Carte

Colecție de studii

Articol în revistă