Istoria teologiei în secolul 20

Scurtă prezentare a istoriei teologiei din secolul 20, pe baza volumului Jürgen Moltmann: Teológia ma. O altă referință de bază este volumul lui Heinz Zahrnt despre teologia secolului 20 (Karl Barth, Rudolf Bultmann, Karl Rahner, Paul Tillich, Jürgen Moltmann). După prezentarea cadrului istoric, ne ocupăm de textele lui Jürgen Moltmann.

Competențe

Competențe specifice

Acest seminar este menit să dezvolte capacitatea studentului de a înțelege și interpreta texte teologice complexe, șși de a descoperii conexiunile interne și externe ale textului.

Competențe generale

Acest material este indispensabil în vederea înțelegerii fenomenului teologic din sec. 20. În cadrul acestei interpretări aprofundăm cunoștințele referitoare la bogata moștenire teologică a lui Jürgen Moltmann.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 90
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 2
Tutoriat 0
Total studiu individual 62

Examinare

a. Studentul prezinta cele mai importante concepte ale unui teolog studiat
b. Studentul da dovada de intelegerea a catorva concepte-cheie din materialul studiat.

Bibliografie

Carte