Filozofie antică

Tema principală a acestui semestru este prezentarea filozofiei clasice greceşti. Studentul este iniţiat în problemele filozofice ale perioadei dintre epoca presocratică şi cea a filozofiei eleniste în scopul de a putea înţelege mult mai bine contextul filozofic al expresiilor folosite în limbajul de specialitate a științelor religioase.

Competențe

Competențe specifice

Studentul își dezvoltă atât capacitățile analitice cât și cele de sinteză, mai ales în privința comparării trăsăturilor similare ale diferitelor curente filozofice. Formarea și dezvoltarea deprinderilor profesionale legate de domeniul studiilor religioase, inclusiv a capacității de a conversa cu diferitele curente filozofice.

Competențe generale

Candidatul va însuși ideile, noțiunile și conceptele filozofilor antici privind religia și relația omului cu forța divină.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 103
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 50
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 15
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 8
Tutoriat 2
Total studiu individual 75

Examinare

Admiterea la examen este condiţionată de prezenţa studentului la cursuri – din totalul de 14 de minim 11 ori. Din totalul operelor autorilor antici susnumiţi un minim de 3 opere trebuie citite.
Examen oral pe baza celor discutate la cursuri şi în contextul bibliografiei.
Candidatul trebuie să cunoască noţiunile de bază şi contextul temelor prezentate. Competenţa de a putea actualiza diferitele probleme discutate se numeră printre cerinţele de bază.

Bibliografie

Carte