Apologetică I

Apologetica este o ramură a teologiei care își propune justificarea relevanței credinței creștine prin argumente raționale. Caută în permanență să găsească un numitor comun între învățătura tradițională creștină și gândirea contemporană, precum și formele lingvistice ale acestuia, pentru a putea explica celor neinițiați realitatea revelației. Astfel, apologeții din secolele II–III au făcut în mod intens apel la termenii filosofiei grecești în lucrările de apologetică și au încercat să demonstreze cu argumente convingătoare netemeinicia religiozității păgâne. Temele clasice apologetice: încercările filosofice privind dovezile legate de Dumnezeu, problema răului, raportul dintre credința creștină și știința modernă, aspirația la universalitate și particularitatea credinței creștine în relația cu marile religii ale lumii, critica creștină a diferitelor modele de viziune asupra lumii, ideologii, fenomene culturale etc. Scopul cursului este să ofere o introducere în acest mod de gândire și argumentare.

Competențe

Competențe specifice

Studenții se vor familiariza cu particularitățile gândirii apologetice din perioada patristică (Iustin, Aristide), provocările teologice ale schimbării de paradigmă din epoca modernă (știință și credință), dar și cu problemele contemporane ce pot constitui obstacole în calea credinței (problema majoră a răului, relativitatea pluralistă a viziunii postmoderne în raport cu adevărul exclusiv pretins de Hristos).

Competențe generale

Cursul sprijină studentul în obținerea convingerii că credința sa este o credință care are sens, poate fi asumată și declarată cu capul ridicat, s-a dovedit a fi credibilă și în contextul legilor lumii create, realității umane și sociale: ea rezistă în această lume, cu toate că nu își are sursa în această lume. Studentul va înțelege că ateismul nu este singurul comportament spiritual ce poate fi asumat cu integritate intelectuală (așa cum pretinde neo-ateismul), ci dimpotrivă: afirmarea vieții, izvorâtă din credința în Dumnezeu, este. Totodată, prin argumente și contraargumente, va înțelege diversitatea lumii credinței umane, în timp ce învață toleranță și acceptare față de celălalt, știind că nu el trebuie să desăvârșească împărăția lui Dumnezeu pe pământ.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 80
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 10
Tutoriat 2
Total studiu individual 52

Examinare

1. A hallgató szóbeli vizsgát tesz az előadások jegyzetei és a kiadott anyag alapján -- 50%
2. Szemináriumi dolgozatot mutat be egy apologetikai témából, és írásban is benyújtja azt -- 50%