Cunoștinte confesionale II

Cursul are ca scop introducerea amănunțită în textul Catehismului din Heildelberg, respectiv originea viziunii teologice ale acestuia precum și relația sa cu epoca patristică și evul mediu. Studentul se va familiariza cu esența polemiei cu catolicismul din secolul al 16-lea, respectiv asemănările și diferențele de nuanțe între diferite poziții protestante din epoca respectivă.

Competențe

Competențe specifice

Cursul dezvoltă competența studentului de a vedea într-un sistem coerent elementele cele mai importante ale doctrinei creștine. Studentul va fi capabil să plaseze pe o linie cronologică evoluția istorică a dogmelor. Cursul dezvoltă competența de discernare a esenței învățăturii protestante din secolul al 16-lea actuală și astăzi, respectiv notele caracteristice ale acestui text strict legate de epoca respectivă.

Competențe generale

Studentul va fi capabil să aplice catehismul ca un sistem dogmatic regulator în practica omiletică, bineînteles într-un mod dinamic sub autoritatea Sfintei Scripturi.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 60
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 2
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 2
Total studiu individual 32

Examinare

Cunoașterea textului Catehismului din Heidelberg, de care studentul dă dovadă printr-un examen oral, este precondiția participării la examenul scris, care va examina familiaritatea studentului cu interpretarea istorico-teologică a Catehismului.

Bibliografie

Carte