Introducere în Noul Testament I

Obiectivul principal este introducerea studentului în sfera cunoaşterii istoriei şi conţinutul textului biblic, elucidarea sensului noţiunilor specifice terminologiei teologiei Noului Testament.

Competențe

Competențe specifice

Studentul poate să aplice noţiunile generale despre Biblia în analiza structurală a cărţilor Noului Testament; să reflecte asupra informaţiilor referitoare la contextul socio-cultural, religios al apariţiei Noului Testament, precum şi asupra istoriei textului şi temele principale teologice; să sintetizeze elementele specifice fiecărei carte biblice; să-și dezvolte o cultură teologică, necesară viitorilor preoţi ai bisericii; să aplice cunoştinţele biblice în diferite activităţi pastorale; să înţeleagă şi să respecte iudaismul.

Competențe generale

Studentul își dezvoltă o capacitate de a participa în dialoguri interreligiose şi interconfesionale.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 80
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 2
Total studiu individual 52

Examinare

Componența notei finale: examenul oral sumativ (65%), teste periodice scrise (35%). Prezentarea la examenul final este precondiționată de participarea candidatului la cel puțin 50% din cursuri, de obținerea a notei minime de 5 pentru testele scrise pe parcurs, precum și pentru testul scris de înaintea examinării orale.